Zásady ochrany osobních údajů

Uvědomujeme si, že naši zákazníci, návštěvníci, uživatelé a další, kteří navštíví naše webové stránky (společně dále jen „Uživatelé“), si cení svého soukromí. Tento dokument proto obsahuje důležité informace týkající se pravidel, kterými se řídíme při zpracovávání osobních údajů.

Veškeré zpracovávání osobních údajů z naší strany probíhá vždy v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“).

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Identifikační a kontaktní údaje Poskytovatele:

název: Intedat s.r.o.
IČO: 09823573
sídlo: Pod Pekařkou 25, 147 00 Praha 4
kontaktní e-mail: intedatcom@gmail.com
kontaktní telefon: +420 770 153 505

(dále též „Poskytovatel“)

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Poskytovatel nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, neboť není povinnou osobou dle čl. 37 GDPR.

Předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci:

Poskytovatel nepředává osobní údaje do třetích zemí ani mezinárodním organizacím ve smyslu čl. 44 a násl. GDPR.

Automatizované individuální rozhodování a profilování:

Poskytovatel neprovádí profilování ani automatizované individuální rozhodování.

Dozorový úřad:

Dozorovým úřadem v místě sídla Poskytovatele je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, tel.: 234 665 125.

Postavení Poskytovatele:

Poskytovatel vystupuje jak v pozici správce osobních údajů, tak v pozici zpracovatele osobních údajů.

POSKYTOVATEL SPRÁVCEM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Poskytovatel vystupuje v pozici správce osobních údajů ve vztahu k osobním údajům následujících osob: zákazníci, fyzické osoby, které navštíví webovou stránku Poskytovatele.

Jaké osobní údaje Poskytovatel zpracovává, pro jaký účel a na základě jakého právního základu?

Návštěva webové stránky. Poskytovatel zpracovává údaje, které získá od fyzických osob tím, že navštíví webovou stránku Poskytovatele. Při návštěvě webových stránek Poskytovatel shromažďuje a zpracovává následující typy osobních údajů, které se ukládají: IP adresa (příp. jiné online identifikátory). Dále Poskytovatel zpracovává tyto údaje: typ a jazyk prohlížeče, požadavky na server, vč. časového údaje a odkazující URL. Tyto údaje jsou nutné k tomu, aby bylo možné webovou stránku správně zobrazit. Kromě toho mohou být použity podle potřeby též k udržení bezpečného provozu webové stránky a další účely, které jsou popsány v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Tyto osobní údaje Poskytovatel zpracovává na základě svého oprávněného zájmu nebo souhlasu Uživatele. Informace o cookies jsou uvedeny níže.

Za účelem plnění smlouvy (zejména uzavření smlouvy, komunikace se zákazníkem), provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy (jednání před uzavřením smlouvy) nebo plnění právních povinností (zejména vedení účetnictví, vystavování a evidence daňových dokladů) Poskytovatel zpracovává zejména následující osobní údaje: jméno, příjmení, název, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, bydliště/sídlo, telefon, e-mail.

Poskytovatel získává osobní údaje přímo od Uživatele při uzavírání smlouvy, proto vždy informuje, které z osobních údajů musí pro účely plnění smlouvy poskytnout.

Zásada minimalizace dat je respektována tím, že jsou vyžadovány pouze informace, které Poskytovatel nutně potřebuje k uzavření smlouvy nebo ke splnění svých smluvních povinností nebo k jejichž nakládání má Poskytovatel právní povinnost. Poskytnutí dalších osobních údajů je dobrovolné.

V případě, že je Uživatel zákazníkem Poskytovatele, může mu Poskytovatel z důvodu oprávněného zájmu zasílat na e-mailovou adresu obchodní sdělení – newslettery. V ostatních případech je možné zasílání newsletterů pouze na základě souhlasu. Zasílání newsletterů lze kdykoliv zrušit.

V případě, že má Poskytovatel v úmyslu zpracovávat jiný osobní údaj, než je uvedený v tomto článku, případně pro jiné účely, může tak činit pouze na základě platně uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů je třeba udělit na samostatné listině.

Informace o zpracovávání osobních údajů zaměstnanců Poskytovatele jsou uvedeny v samostatném vnitropodnikovém předpise.

Citlivé osobní údaje

Poskytovatel nezpracovává jako správce osobních údajů osobní údaje Uživatelů, které náleží do zvláštních kategorií osobních údajů dle čl. 9 GDPR.

Po jakou dobu Poskytovatel osobní údaje zpracovává?

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po dobu, po kterou existuje právní důvod k jejich uchovávání, poté jsou údaje bezodkladně smazány.

Osobní údaje zpracovávané pro plnění povinností, které vyplývají ze zvláštních právních předpisů, zpracovává Poskytovatel po dobu, kterou stanoví příslušné právní předpisy. Jde například o zákonné uchovávání údajů nebo dokumentační povinnosti. Jedná se zejména o povinnosti týkající se uchovávání údajů vyplývající z občanskoprávních, obchodněprávních nebo daňových předpisů. Pokud povinnost uchovávání údajů pomine, budou osobní údaje bezodkladně smazány.

Ostatní osobní údaje jsou zpracovávány po dobu: Osobní údaje jsou zpracovávány po nezbytně nutnou dobu.

POSKYTOVATEL ZPRACOVATELEM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Poskytovatel vystupuje jako zpracovatel osobních údajů pro jiné správce.

Správce těchto osobních údajů je povinen dodržovat veškerá pravidla ochrany osobních údajů stanovená GDPR a dalšími právními předpisy upravující tuto problematiku. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za porušení pravidel ochrany osobních údajů ze strany správce těchto osobních údajů.

Jaké osobní údaje Poskytovatel zpracovává v pozici zpracovatele osobních údajů a jaký je účel zpracování?

Poskytovatel zpracovává následující osobní údaje: jméno, příjmení, email, telefon, adresa.

Účelem zpracování je: uchovávání logů z formulářů na webu.

V případě, že se Poskytovatel stane zpracovatelem osobních údajů, které náleží do zvláštních kategorií údajů, odpovídá Uživatel za zákonnost získání takových údajů a nakládání s nimi dle GDPR i národní legislativy. Poskytovatel si vyhrazuje právo při zjištění nedodržení podmínek pro zpracování osobních údajů zvláštních kategorií takové osobní údaje odstranit ze svých serverů. Před smazáním osobních údajů Poskytovatel kontaktuje Uživatele s žádostí o nápravu.

Po jak dlouhou dobu zpracovává Poskytovatel osobní údaje?

Poskytovatel zpracovává osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu s Uživatelem. Poté, co dojde k ukončení smluvního vztahu, jsou všechna data smazána ve lhůtě bez zbytečného odkladu po ukončení smluvního vztahu. Uživatelé jsou oprávněni požádat o výmaz dat kdykoli v průběhu trvání smluvního vztahu. V případě obdržení žádosti Uživatele o výmaz dat smaže Poskytovatel veškerá data bez zbytečného odkladu.

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Poskytovatel nepředává osobní údaje žádným jiným správcům.

Zpracovateli osobních údajů jsou:

Druh a účel služby Předávané osobní údaje Název zpracovatele IČO zpracovatele Sídlo zpracovatele
webhosting jméno, příjmení, email, telefon, adresa, IP adresa, online identifikátory uživatele Webglobe, s.r.o. 26159708 Vinohradská 190/2405, 130 61 Praha 3

Osobní údaje mohou být ke zpracování předávány též poskytovatelům cookies uvedeným níže v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů mohou provádět zpracovatelé výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, tzn. s garancemi organizačně-technického zabezpečení těchto dat s vymezením účelu zpracování, přičemž zpracovatelé nesmí použít údaje k jiným účelům.

Osobní údaje mohou být za určitých podmínek zpřístupněny státním orgánům (soudům, policii, notářům, finančním úřadům apod., v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí) nebo mohou být poskytnuty jiným subjektům v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem.

ZPŮSOBY ZABEZPEČENÍ DAT

Za účelem zabezpečení dat Uživatele proti jejich neoprávněnému nebo nahodilému zpřístupnění využívá Poskytovatel přiměřená a vhodná technická a organizační opatření.

Poskytovatel dbá na to, aby v případě umístění serverů v datovém centru provozovaném třetí osobou byla obdobná technická a organizační opatření zavedena i u této třetí osoby.

Veškerá data jsou umístěna pouze na serverech umístěných v Evropské unii nebo v zemích, zajišťující ochranu osobních údajů způsobem rovnocenným s ochranou zajišťovanou právními předpisy České republiky.

Poskytovatel využívá následující postupy pro zabezpečení dat: Technická opatření spočívají v aplikaci technologií, která brání neoprávněnému přístupu třetích osob k datům Uživatele, zejm. užití firewallů, aktualizovaných antivirových programů atp. Za účelem maximální ochrany užívá Poskytovatel šifrování dat. Přístup do prostorů s vysokou koncentrací zpracování osobních údajů je chráněn elektronickými zabezpečovacími systémy. Organizační opatření tvoří sadu pravidel chování zaměstnanců a jsou zapracovány do vnitřních předpisů Poskytovatele, které jsou z bezpečnostních důvodů považovány za důvěrné. Postupy jsou založeny výhradně na minimalizaci počtu osob, které mají přístup k osobním údajům a možnost s osobními údaji nakládat. Veškeré přístupy zaměstnanců k osobním údajům, jakož i způsoby nakládání s nimi jsou monitorovány..

PRÁVA UŽIVATELŮ

Každý Uživatel má:

 • právo na přístup k osobním údajům: Uživatel má právo získat od Poskytovatele potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou zpracovávány, má právo získat přístup k těmto osobních údajům a k následujícím informacím: a) účel zpracování; b) kategorie dotčených osobních údajů; c) příjemci, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny; d) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy; e) existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracování, anebo vznést námitku proti tomuto zpracování; f) právo podat stížnost u dozorového úřadu; g) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od Uživatelů; h) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. Uživatel má zároveň právo získat kopii zpracovaných osobních údajů.
 • právo na opravu osobních údajů: Uživatel má právo na to, aby Poskytovatel bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají, příp. doplnil neúplné osobní údaje.
 • právo na výmaz osobních údajů: Uživatel má právo na to, aby Poskytovatel bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se ho týkají, v případě, že: a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; b) Uživatel odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování; c) Uživatel vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování; d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně; e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu; f) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti. Právo na výmaz se však neuplatní, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právních povinností, pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků a v dalších případech stanovených v GDPR.
 • právo na omezení zpracování: Uživatel má právo na to, aby Poskytovatel omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů: a) Uživatel popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, která je nutná k tomu, abych mohl Poskytovatel přesnost osobních údajů ověřit; b) zpracování údajů je protiprávní a Uživatel odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití; c) Poskytovatel již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Uživatel je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; d) Uživatel vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Poskytovatele převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.
 • právo vznést námitku proti zpracování: Uživatel má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají a které jsou zpracovávány z důvodu oprávněného zájmu. V takovém případě Poskytovatel osobní údaje dále nezpracovává, dokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy Uživatelů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 • právo na přenositelnost údajů: Uživatel má právo získat osobní údaje, které se ho týkají a byly Poskytovateli předány, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, a to v případě, že: a) zpracování je založeno na souhlasu a b) zpracování se provádí automatizovaně. Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů má Uživatel právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu: Pokud se Uživatel domnívá, že Poskytovatel nezpracovává jeho osobní údaje zákonným způsobem, má právo podat stížnost u dozorového úřadu. Kontaktní údaje dozorového úřadu jsou uvedeny výše.
 • právo na informace ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování: Poskytovatel je povinen oznamovat jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Pokud to Uživatel požaduje, informuje jej Poskytovatel o těchto příjemcích.
 • právo být informován v případě porušení zabezpečení osobních údajů: Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, je Poskytovatel povinen oznámit toto porušení bez zbytečného odkladu Uživateli.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů: V případě, že zpracování některých z osobních údajů probíhá na základě souhlasu, má Uživatel právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv písemně odvolat, a to zasláním nesouhlasu se zpracováním osobních údajů na e-mailovou adresu: intedatcom@gmail.com.

SOUBORY COOKIES

Poskytovatel používá soubory cookies, což jsou malé textové soubory, které identifikují uživatele webové stránky Poskytovatele a nahrávají jeho uživatelské aktivity.

Text v souboru cookies je často tvořen řadou čísel a písmen, které jednoznačně identifikují počítač Uživatele, neposkytují však žádné konkrétní osobní údaje o Uživateli. Soubor cookies obvykle obsahuje název domény, ze které byl odeslán, informace o stáří a alfanumerický identifikátor.

Webová stránka Poskytovatele automaticky identifikuje IP adresu Uživatele. Všechny tyto informace jsou zaznamenávány v souboru činnosti serverem, který umožňuje následné zpracování údajů. Poskytovatel dále zaznamenává požadavek z prohlížeče a čas požadavku, stav a množství dat přenesených v rámci tohoto požadavku. Shromažďuje také informace o použitém prohlížeči a operačním systému počítače a o jejich verzích. Dále zaznamenává webové stránky, ze kterých jste se dostali na web Poskytovatele. IP adresa vašeho počítače se ukládá pouze po dobu, po kterou byl web používán a dále pak po nezbytnou dobu. Po jejich uplynutí je IP adresa vymazána nebo anonymizována zkrácením.

Druhy cookies a podobných technologií

Technické cookies a podobné technologie: Z důvodu svého oprávněného zájmu Poskytovatel používá technicky nezbytné cookies, které jsou nutné pro provoz webových stránek a pro zajištění jejich funkčnosti. Může se jednat o cookies trvalé nebo jednorázové. Trvalý soubor cookies zůstává na pevném disku i po zavření prohlížeče. Trvalé soubory cookies mohou být použity prohlížečem při dalších návštěvách webové stránky Poskytovatele. Trvalé soubory cookies mohou být odstraněny. Jednorázové cookies soubory jsou dočasné a jsou smazány, jakmile se zavře prohlížeč. Tyto údaje Poskytovatel používá k provozování webových stránek, zejména k identifikaci a řešení chyb, k určování využití webu a k provádění úprav nebo vylepšení. Jedná se o účely, u kterých Poskytovatel má oprávněný zájem na zpracování údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Svůj prohlížeč může Uživatel nastavit tak, aby tyto soubory cookies blokoval. Poskytovatel upozorňuje, že v takovém případě některé části webových stránek nebudou fungovat.

Totožným způsobem a ze stejných důvodů využívá Poskytovatel WebStorage uvedené v tabulce níže.

Se svolením Uživatele používá Poskytovatel ještě další cookies:

Analytické cookies a podobné technologie: Tyto soubory cookies Poskytovateli pomáhají analyzovat, jak Uživatelé používají webové stránky. Mohou být využívány např. proto, aby bylo možné měřit a vylepšovat výkon webových stránek. Tyto soubory cookies umožňují například zjistit, jak Uživatel přišel na webové stránky, zda přímo, pomocí vyhledávače nebo prostřednictvím odkazu na sociální síti. Dále se Poskytovatel dozví, jak dlouho Uživatelé na stránce zůstávají a na jaké odkazy klikají.

Tyto soubory cookies jsou nastaveny na zařízení Uživatele pouze v případě, že při své první návštěvě webových stránek k tomu udělí souhlas (dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Analytické soubory cookies mohou být kdykoliv odmítnuty, stačí provést změnu v Podrobném nastavení souborů cookies.

Totožným způsobem a ze stejných důvodů využívá Poskytovatel WebStorage uvedené v tabulce níže.

Reklamní cookies a podobné technologie: Reklamní soubory cookies umožňují zobrazovat reklamu na základě preferencí Uživatele. Mohou být využívány např. proto, aby Provozovatel vytvořil profil zájmů Uživatele a mohli se Uživateli zobrazovat relevantní reklamy.

Tyto soubory cookies jsou nastaveny na zařízení Uživatele pouze v případě, že při své první návštěvě webových stránek k tomu udělí souhlas (dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Reklamní soubory cookies mohou být kdykoliv odmítnuty, stačí provést změnu v Podrobném nastavení souborů cookies. Pokud Uživatel nevyjádří souhlas, nebude příjemcem obsahů a reklam přizpůsobených jeho zájmům.

Totožným způsobem a ze stejných důvodů využívá Poskytovatel WebStorage uvedené v tabulce níže.

příp. další cookies / podobné technologie, jsou-li uvedeny níže v tabulce.

Pro získání a správu souhlasu Uživatele používá Poskytovatel platformu CookiesLišta.cz od Soft Evolution s.r.o., IČ: 46982230, Martinice 100, 594 01 Velké Meziříčí. Platforma shromažďuje informace o zařízení, informace o prohlížeči, anonymizovanou IP adresu, datum a čas návštěvy, vyžádání adres URL, cestu k webu a geografickou polohu. Tak je umožněno informovat Uživatele o webovém prostředí Poskytovatele a získat, spravovat a dokumentovat jeho souhlas. Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1. písm. c) GDPR, jelikož Poskytovatel je ze zákona povinen poskytnout důkaz o souhlasu v souladu s čl. 7 odst. 1 GDPR. Údaje budou smazány, jakmile již nebudou pro protokolování potřeba a nebudou existovat žádné zákonné požadavky na uchování. Další informace na téma ochrany osobních údajů u poskytovatele platformy najdete na: https://www.cookieslista.cz.

Na webové stránce Poskytovatele mohou být též umístěny soubory cookies třetích stran. Poskytovatel využívá následující cookies:

Zpracovatel Označení cookies Osobní údaje Účel zpracování Zákonný důvod Doba zpracování
Technické cookies / podobné technologie
Intedat s.r.o. dcb_dsv ne Verze souhlasu se zpracováním cookies. oprávněný zájem místní úložiště / 365 dní
Intedat s.r.o. dcb_config ne Konfigurace souhlasu se zpracováním cookies. oprávněný zájem místní úložiště / 365 dní
Smartsupp.com, s.r.o. - Šumavská 31, 602 00 Brno-střed, Česká republika Ssupp_chatid ne Funkcí je ukládat jedinečné ID relace. oprávněný zájem konec relace (prohlížeč)
Smartsupp.com, s.r.o. - Šumavská 31, 602 00 Brno-střed, Česká republika Ssupp_vid ne Funkcí je uložit unikátní ID uživatele. oprávněný zájem 6 měsíců
Smartsupp.com, s.r.o. - Šumavská 31, 602 00 Brno-střed, Česká republika Ssupp_visits ne Funkce spočívá v ukládání počtu návštěv. oprávněný zájem 6 měsíců
Smartsupp.com, s.r.o. - Šumavská 31, 602 00 Brno-střed, Česká republika Ssupp.Visits ne Funkce spočívá v ukládání počtu návštěv. oprávněný zájem 6 měsíců
Smartsupp.com, s.r.o. - Šumavská 31, 602 00 Brno-střed, Česká republika Ssupp.Position ne Funkce spočívá v uložení konfigurace. oprávněný zájem konec relace (prohlížeč)
Smartsupp.com, s.r.o. - Šumavská 31, 602 00 Brno-střed, Česká republika Ssupp.Unreaded ne Funkcí je uložit, pokud se zpráva zobrazila. oprávněný zájem konec relace (prohlížeč)
Smartsupp.com, s.r.o. - Šumavská 31, 602 00 Brno-střed, Česká republika Ssupp.Message ne Funkcí je ukládat provedené akce na webu. oprávněný zájem konec relace (prohlížeč)
Smartsupp.com, s.r.o. - Šumavská 31, 602 00 Brno-střed, Česká republika Ssupp.Barclicked ne Funkce spočívá v uložení stavu chatu. oprávněný zájem konec relace (prohlížeč)
Smartsupp.com, s.r.o. - Šumavská 31, 602 00 Brno-střed, Česká republika Ssupp.Opened ne Funkce spočívá v uložení stavu chatu. oprávněný zájem konec relace (prohlížeč)
Smartsupp.com, s.r.o. - Šumavská 31, 602 00 Brno-střed, Česká republika Ssupp.Group ne Funkce spočívá v uložení stavu chatu. oprávněný zájem konec relace (prohlížeč)
Smartsupp.com, s.r.o. - Šumavská 31, 602 00 Brno-střed, Česká republika Ssupp.Chatid ne Funkcí je ukládat jedinečné ID relace. oprávněný zájem konec relace (prohlížeč)
Smartsupp.com, s.r.o. - Šumavská 31, 602 00 Brno-střed, Česká republika Ssupp.Vid ne Funkcí je uložit unikátní ID uživatele. oprávněný zájem 6 měsíců
Analytické cookies / podobné technologie
Google LLC - 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States _ga ne ID používané k identifikaci uživatelů souhlas uživatele 2 roky
Google LLC - 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States _ga_ ne ID používané k identifikaci uživatelů souhlas uživatele 2 roky
Google LLC - 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States _gid ne ID používané k identifikaci uživatelů po dobu 24 hodin po poslední aktivitě souhlas uživatele 24 hodin
Google LLC - 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States _gat ne Používá se ke sledování počtu požadavků serveru Google Analytics při používání Správce značek Google souhlas uživatele 1 minuta
Google LLC - 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States _dc_gtm_ ne Používá se ke sledování počtu požadavků serveru Google Analytics souhlas uživatele 1 minuta
Google LLC - 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States AMP_TOKEN ne Obsahuje kód tokenu, který se používá k načtení ID klienta ze služby AMP Client ID. souhlas uživatele 30 sekund až 1 rok
Google LLC - 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States _gat_gtag_ ne Používá se k nastavení a získání dat sledování. souhlas uživatele 1 hodina
Google LLC - 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States _gac_ ne Obsahuje informace související s marketingovými kampaněmi uživatele. Ty jsou sdíleny s Google AdWords / Google Ads, když jsou účty Google Ads a Google Analytics propojeny. souhlas uživatele 90 dní
Google LLC - 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States __utma ne ID používané k identifikaci uživatelů a relací. souhlas uživatele 2 roky po poslední aktivitě
Google LLC - 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States __utmt ne Používá se ke sledování počtu požadavků serveru Google Analytics. souhlas uživatele 10 minut
Google LLC - 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States __utmb ne Používá se k rozlišení nových relací a návštěv. Tento soubor cookie je nastaven, když je načtena knihovna javascriptu GA.js a neexistuje žádný existující soubor cookie __utmb. Soubor cookie se aktualizuje pokaždé, když jsou data odeslána na server Google Analytics. souhlas uživatele 30 minut po poslední aktivitě
Google LLC - 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States __utmc ne Používá se pouze se starými verzemi Urchin Google Analytics, nikoli s GA.js. Slouží k rozlišení mezi novými relacemi a návštěvami na konci relace. souhlas uživatele Konec relace (prohlížeč)
Google LLC - 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States __utmz ne Obsahuje informace o zdroji návštěvnosti nebo kampani, která uživatele nasměrovala na web. Soubor cookie se nastaví, když se načte javascript GA.js a aktualizuje se při odeslání dat na server Google Anaytics. souhlas uživatele 6 měsíců po poslední aktivitě
Google LLC - 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States __utmv ne Vlastní informace pro vývojáře webu jsou přijímány prostřednictvím metody _setCustomVar v Google Analytics. Soubor cookie obsahuje nové aktualizace a také nové zprávy na serveru Google Analytics. souhlas uživatele 2 roky po poslední aktivitě
Google LLC - 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States __utmx ne Používá se k určení, zda je uživatel zahrnut do testu A / B nebo testu s více proměnnými. souhlas uživatele 18 měsíců
Google LLC - 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States __utmxx ne Používá se k určení, kdy končí test A / B nebo test s více proměnnými, kterého se uživatel účastní. souhlas uživatele 18 měsíců
Reklamní cookies / podobné technologie
Google LLC - 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States _gac_UA-* ne Funkce spočívá v ukládání a počítání zobrazení stránek. souhlas uživatele 90 dní
Google LLC - 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States goog_pem_mod ne Funkce spočívá v poskytování zobrazování reklam nebo přesměrování. souhlas uživatele trvale
Google LLC - 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States ads/ga-audiences ne Funkce spočívá v ukládání informací pro účely remarketingu. souhlas uživatele ihned
Google LLC - 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States session_depth ne Funkce spočívá v uložení frekvence zobrazování reklamy. souhlas uživatele 30 minut
Google LLC - 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States _gac_* ne Funkce spočívá v ukládání a počítání zobrazení stránek. souhlas uživatele 90 dní
Google LLC - 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States google_pem_mod ne Funkce spočívá v poskytování zobrazování reklam nebo přesměrování. souhlas uživatele trvale
Seznam.cz, a.s. - Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, Česká republika sid ne Sledování konverzí. souhlas uživatele 30 dní
Seznam.cz, a.s. - Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, Česká republika Sklik-* ne Retargeting. souhlas uživatele 30 dní
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA li_at ne Autentizace členů a API klientů. souhlas uživatele 1 rok
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA liap ne Used by non-www.domains to denote the logged in status of a member souhlas uživatele 1 rok
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA leadgen.api_session ne Uchování ID klienta pro aplikace generující leady. souhlas uživatele konec relace (prohlížeč)
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA transaction_state ne Využití pro přesměrování uživatelů přistupujících na LinkedIn skrze autorizaci aplikací třetích stran. souhlas uživatele konec relace (prohlížeč)
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA lihc_auth_str ne Využití centrem nápovědy LinkedInu pro uchování session živého chatu. souhlas uživatele konec relace (prohlížeč)
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA lihc_auth_* ne Session souhlas uživatele konec relace (prohlížeč)
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA fid ne Využití pro sledování zlomyslných aktivit na síti. souhlas uživatele 7 dní
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA bcookie ne Identifikační cookie prohlížeče k unikátní identifikaci zařízení přistupujících na LinkedIn pro detekci zneužívání. souhlas uživatele 2 roky
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA bscookie ne Využití k zapamatování si, jestli přihlášený uživatel prošel dvou faktorovou autentizací. souhlas uživatele 2 roky
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA fcookie ne Detekce robotů. souhlas uživatele 7 dní
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA ccookie ne Ukládá, zda-li uživatel prošel captchou. souhlas uživatele 20 minut
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA JSESSIONID ne Využití pro CSRF ochranu. souhlas uživatele konec relace (prohlížeč)
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA chp_token ne Označení toho, zda-li uživatel prošel dvojím autentizačním procesem nebo vyřešil captchu. souhlas uživatele konec relace (prohlížeč)
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA li_cu ne Mapuje využití captcha doplňku uživatelem. souhlas uživatele 15 minut
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA denial-client-ip ne Uchovává uživatelovu IP adresu pro ochranu před nevyžádaným čtením obsahu a DOS útoky. souhlas uživatele 5 sekund
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA denial-reason-code ne Využití pro ochranu před nevyžádaným čtením obsahu a DOS útoky. souhlas uživatele 5 sekund
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA rtc ne Využití jako součást procesů zabraňujících obtěžování na LinkedInu. souhlas uživatele 120 sekund
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA trkInfo ne Analýza hrozby a ladění chyb jako součást procesu zabraňujícímu obtěžování na LinkedInu. souhlas uživatele 5 sekund
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA trkCode ne Využití jako součást procesů zabraňujících obtěžování na LinkedInu. souhlas uživatele 5 sekund
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA spectroscopyId ne Využití pro zachytávání podezřelé aktivity prostřednictvím rozšíření prohlížeče. souhlas uživatele konec relace (prohlížeč)
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA li_referer ne Využití k detekci robotů. Cookie si pamatuje referenční web navštívený před přesměrováním na autorizaci s captchou. souhlas uživatele 15 minut
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA f_token ne Využití k detekci robotů souhlas uživatele 3 minuty
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA li_rm ne Určení, jestli si má LinkedIn pamatovat přihlášení, pokud tuto volbu uživatel zatrhnul v rámci přihlašovacího formuláře. souhlas uživatele 1 rok
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA BizographicsOptOut ne Určení, zda-li využít cílenou reklamu. souhlas uživatele 10 let
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA ac_L ne Počítá množství zobrazení hlášky k dokončení nekompletního LinkedIn profilu. souhlas uživatele 180 dní
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA ac_LD ne Obsahuje datum, kdy bylo zobrazeno centrum účtu, pro nastavení zobrazovací logiky. souhlas uživatele 180 dní
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA recent_history_status ne Určení, zda-li uživatel zapnul nebo vypnul historii nedávných návštěv. souhlas uživatele 10 let
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA all_u_b ne Určení, zda-li uživatel využil k zobrazení LinkedInu nepodporovaný prohlížeč. souhlas uživatele 21 dní
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA lang ne Pamatuje si nastavený jazyk uživatele, aby se LinkedIn zobrazil v požadovaném jazyce. souhlas uživatele konec relace (prohlížeč)
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA uh ne Využití pro nastavení uživatelovi preference pro mobilní platformu webu skrz uživatelské nastavení. souhlas uživatele konec relace (prohlížeč)
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA pushPermInfo ne Využití napříč vícero službami LinkedInu k určení vypnutí hlášek push notifikací. souhlas uživatele 365 dní
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA pushPermState ne Využití napříč vícero službami LinkedInu pro určení uživatelovi preference push notifikací. souhlas uživatele 30 dní
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA lidc ne Zajištění výběru datového centra. souhlas uživatele 24 hodin
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA wwepo ne Využití pro zajištění toho, že přihlašování se telefonem je respektováno nastavením. souhlas uživatele 90 dní
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA sdsc ne Podepsaný kontext datové služby pro databázové směrování k získání konzistence napříč všemi databázemi když dojde ke změně. Zajištění okamžité přístupnosti nového obsahu. souhlas uživatele konec relace (prohlížeč)
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA li_gc ne Využití pro ukládání souhlasu hostů pro využití cookies pro nepotřebné účely. souhlas uživatele 2 roky
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA li_mc ne Využití jako dočasná cache pro ošetření opakovaného čtení z databáze při získávání souhlasu uživatele. souhlas uživatele 2 roky
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA PLAY_FLASH ne Využití některými službami LinkedInu pro zajištění zobrazení zpráv při přechodu stránkami. Poskytování notifikací. souhlas uživatele konec relace (prohlížeč)
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA PLAY_LANG ne Využítí některými službami LinkedInu pro pamatování si jazykové preference uživatele. souhlas uživatele konec relace (prohlížeč)
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA PLAY_SESSION ne Využití některými službami LinkedInu pro uchování informace o session. souhlas uživatele konec relace (prohlížeč)
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA visit ne Určuje jestli neautorizovaného uživatele nasměrovat na registraci nebo přihlášení. souhlas uživatele 1 rok
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA redirectFromM2MInviteAccept ne Určuje patřičnou zobrazovací logiku, když uživatel akceptuje e-mailovou pozvánku k propojení na LinkedInu od jiného člena LinkedInu. souhlas uživatele konec relace (prohlížeč)
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA redirectFromM2MInviteSent ne Využítí pro notifikaci a k poskytnutí patřičného zobrazení profilové logiky, když uživatel zasílá pozvánku k propojení jinému uživateli LinkedInu emailem. souhlas uživatele konec relace (prohlížeč)
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA cookie.policy.banner.eu ne Využití pro zobrazování cookie banneru v LinkedIn Lite. souhlas uživatele 365 dní
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA cookie.policy.banner.nl ne Využití pro zobrazování cookie banneru v LinkedIn Lite aplikaci na holandské síti. souhlas uživatele 365 dní
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA appName ne Využití k identifikaci zdroje (jako je aplikace LinkedIn Lite) pro zasílání dat správnému workeru aplikace. souhlas uživatele konec relace (prohlížeč)
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA appLang ne Využití pro nastavení jazyka v aplikaci LinkedIn Lite. souhlas uživatele konec relace (prohlížeč)
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA lls-integration ne Validace povolených partnerů pro obsahovou integraci. souhlas uživatele 30 dní
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA feed-sort ne Využití pro zapomatování členovy preference jak by měl být řazen feed. souhlas uživatele 1 den
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA abiRedirect ne Enables import of address book during onboarding flow for users who choose to import their address book souhlas uživatele konec relace (prohlížeč)
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA timezone ne Určení uživatelova časového pásma. souhlas uživatele 14 dní
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA lil-lang ne Uchování jazyka vybraného uživatelem pro LinkedIn Learning. souhlas uživatele konec relace (prohlížeč)
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA sj_ubid ne Využítí pro debugging napříč více prohlížeči, když probíhá návštěva stránky s tutoriálem funkčností poskytovaných platformou Skilljar. souhlas uživatele 20 let
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA li_alerts ne Využívá se ke sledování impresí hlášek LinkedInu, jako je například Cookie Banner, a pro implementaci mrtvých period zobrazování hlášek. souhlas uživatele 1 rok
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA li_theme ne Uchování uživatelovy preference pro zorazovaný vzhled a jméno. souhlas uživatele 6 měsíců
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA integration_type ne Využití pro zjištění, která integrační návštěvnost přichází k zobrazení profilové vizitky. souhlas uživatele 30 dní
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA UserMatchHistory ne ID pro synchronizaci LinkedIn reklam. souhlas uživatele 30 dní
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA AnalyticsSyncHistory ne Využití k uchování informace o době synchronizace cookie lms_analytics pro uživatele v určených zemích. souhlas uživatele 30 dní
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA li_oatml ne Využití pro identifikaci členů LinkedInu mimo LinkedIn pro reklamu a analytiku mimo určené země. Po omezenou dobu také pro určené země. souhlas uživatele 30 dní
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA lms_ads ne Využití pro identifikaci členů LinkedInu mimo LinkedIn v zemích určených pro reklamu. souhlas uživatele 30 dní
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA lms_analytics ne Použití pro identifikaci členů LinkedInu v zemích určených pro analytiku. souhlas uživatele 30 dní
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA li_fat_id ne Nepřímý identifikátor uživatele pro členy sledování konverzí, přecílení a analytik. souhlas uživatele 30 dní
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA li_sugr ne Využití pro pravděpodobností propojení identity uživatele mimo určené země. souhlas uživatele 90 dní
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA U ne Identifikace prohlížeče pro uživatele mimo určené země. souhlas uživatele 3 měsíce
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA _guid ne Využití pro identifikaci člena LinkedInu pro reklamy skrze Google Ads. souhlas uživatele 90 dní
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA BizographicsOptOut ne Určení stavu vyvázání se ze sledování třetích stran. souhlas uživatele 10 let
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA li_giant ne Nepřímý identifikátor skupin pro členy LinkedInu ori sledování konverze. souhlas uživatele 7 dní
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA UserMatchHistory ne ID pro synchronizaci LinkedIn reklam. souhlas uživatele 30 dní
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA li_oatml ne Využívá se k identifikaci členů LinkedInu mimo LinkedIn pro reklamu a analytiku mimo určené země a po omezený čas pro stejný účel v zemích určených pro reklamu. souhlas uživatele 30 dní
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA lms_ads ne Využívá se k identifikaci členů LinkedInu v zemích určených pro reklamu. souhlas uživatele 30 dní
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA li_fat_id ne Nepřímý identifikátor člena pro sledování, směrování a analytiku členů. souhlas uživatele 30 dní
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA li_sugr ne Využívá se pravděpodobnostnímu propojení uživatelské identiti mimo určené země. souhlas uživatele 90 dní
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA U ne Identifikátor prohlížeče pro uživatele mimo určené země. souhlas uživatele 3 měsíce
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA _guid ne Used to identify a LinkedIn Member for advertising through Google ads souhlas uživatele 90 dní
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA A3 ne Cookie pro směrování reklam pro Yahoo. souhlas uživatele 1 rok
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA anj ne Cookie pro směrování reklam pro AppNexus. souhlas uživatele 3 měsíce
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA uuids ne Využívá se pro spojitostosti analytik pro AppNexus. souhlas uživatele 3 měsíce
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA ELOQUA ne Využívá se pro sledování přes ELOQUA. souhlas uživatele 2 roky
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA ELQSTATUS ne Využívá se pro sledování přes ELOQUA. souhlas uživatele 2 roky
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA dpm ne Posílá události do Adobe Audience Manageru. souhlas uživatele konec relace (prohlížeč)
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA dextp ne Zaznamenává poslední dobu provedení synchronizace dat. souhlas uživatele 6 měsíců
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA demdex ne Identifikace návštěvníka. souhlas uživatele 6 měsíců
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA dst ne Loguje když se vyskytne chyba při zasílání dat. Používá se jako část Adobe Audience Manageru. souhlas uživatele 6 měsíců
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA lnkd ne Posílání události do Adobe Audience Manageru. souhlas uživatele 6 měsíců
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA aam_uuid ne Nastavení ID pro synchronizaci s Adobe Audience Managerem. souhlas uživatele 30 dní
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA MUID ne Bing Tracking souhlas uživatele 1 rok
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA MR ne Bing Tracking souhlas uživatele 6 měsíců
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA MR2 ne Bing Tracking souhlas uživatele 6 měsíců
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA IDE ne Směrování reklam pro DoubleClick. souhlas uživatele 2 roky
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA fr ne Směrování reklam pro Facebook. souhlas uživatele 3 měsíce
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA personalization_id ne Směrování reklam pro Twitter. souhlas uživatele 2 roky
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA GUC ne Yahoo Conversion Tracking souhlas uživatele 5 měsíců
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA B ne Yahoo Conversion Tracking souhlas uživatele 1 rok
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA test_cookie ne Testovací cookie pro nastavení oprávnění v prohlížeči uživatele. souhlas uživatele 1 den
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA _gcl_au ne Využití pro Google Analytics k porozumnění uživatelské interakce s webem a reklamou. souhlas uživatele 3 měsíce
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA _gcl_aw ne Využití pro Google Ads k porozumnění uživatelské interakce s webem a reklamou. souhlas uživatele 3 měsíce
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA _gcl_dc ne Využití napříč Google Campaign Manager a DV 360 k pochopení uživatelské interakce s webem a reklamou. souhlas uživatele 3 měsíce
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA brwsr ne Affiliate Marketing Cookie pro LinkedIn souhlas uživatele 2 roky
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA ABSELB ne Load Balancer Cookie pro affiliate marketing souhlas uživatele 2 roky
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA IRLD ne Affiliate Marketing Cookie pro LinkedIn souhlas uživatele 2 roky
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA _gac_UA-62256447-1 ne Google Analytics cookie souhlas uživatele 3 měsíce
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA ASPSESSIONID ne Využití pro sledování konverze v průběhu přihlašovacího procesu. souhlas uživatele konec relace (prohlížeč)
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA SERVERID ne Balancer načítání cookie pro Ad Pepper sledování konverze. souhlas uživatele konec relace (prohlížeč)
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA tuuid ne Ukládá náhodně generované číslo pro opětovné návštěvníky pro sledování konverzí na Ad Pepper. souhlas uživatele 13 měsíců
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA tuuid_lu ne Ukládá náhodně generované číslo pro opětovné návštěvníky pro sledování konverzí na Ad Pepper. souhlas uživatele 12 měsíců
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA c ne Ukládá časový otisk pro sledování konverze. souhlas uživatele 12 měsíců
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA fl_inst ne Indetifikace, zda-li prohlížeč akceptuje flash. souhlas uživatele 1 týden
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA pvc* ne Využití pro zapojení reklamního sledování přes Ad Pepper. souhlas uživatele 13 měsíců
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA pcc* ne Využití pro zapojení reklamního sledování přes Ad Pepper. souhlas uživatele 13 měsíců
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA trc ne Využití pro zapojení reklamního sledování přes Ad Pepper. souhlas uživatele 13 měsíců
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA ad2 ne Využití pro sledování shlédnutelnosti a bezpečnosti značky pomocí Ad Pepper. souhlas uživatele 13 měsíců
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA barometric[cuid] ne Využití pro Veritone/Barometric Podcast Conversion sledovanou na linkedin.com (produkt) a microsites (business.linkedin.com). souhlas uživatele 1 rok
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA tluid ne Využití k unikátní identifikaci uživatelů napříč webovými stránkami pro reklamní účely. souhlas uživatele 90 dní
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA lms_analytics ne Využití k identifikaci členů LinkedInu v určených zemích pro analytiku. souhlas uživatele 30 dní
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA AnalyticsSyncHistory ne Využití k uchování informací o času synchronizace s cookie lms_analytics. souhlas uživatele 30 dní
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA queryString ne Toto cookie je využíváno k zachování marketingových sledovacích parametrů. souhlas uživatele 30 dní
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA SID ne Využití k určení, co návštěvník dělá před tím, než vytvoří konverzi na LinkedIn microsite. souhlas uživatele konec relace (prohlížeč)
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA VID ne ID asociované s návtěvníkem LinkedIn microsite, která je určena k určení konverzí pro získávání nasměrovaných konverzí. souhlas uživatele konec relace (prohlížeč)
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA _ga ne Google Analytics cookie souhlas uživatele 2 roky
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA _gat ne Google Analytics cookie souhlas uživatele konec relace (prohlížeč)
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA _gid ne Google Analytics cookie souhlas uživatele 1 den
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA _gac_UA-[Property ID] ne Google Analytics cookie souhlas uživatele 90 dní
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA UID ne Cookie využívané pro trh a uživatelský průzkum. souhlas uživatele 720 dní
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA UIDR ne Cookie využívané pro trh a uživatelský průzkum. souhlas uživatele 720 dní
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA AMCVS_14215E3D5995C57C0A495C55%40AdobeOrg ne Indikace začátku session pro Adobe Experience Cloud. souhlas uživatele konec relace (prohlížeč)
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA AMCV_14215E3D5995C57C0A495C55%40AdobeOrg ne Unikátní identifikátor pro Adobe Experience Cloud. souhlas uživatele 180 dní
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA s_cc ne Využívá se k určení, zda-li jsou cookies povoleny pro Adobe Analytics. souhlas uživatele konec relace (prohlížeč)
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA s_sq ne Využívá se pro Adobe Analytics k uchování informací o předchozím odkazu, na který bylo kliknuto uživatelem. souhlas uživatele konec relace (prohlížeč)
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA s_vi ne Unikátní identifikátor pro Adobe Analytics souhlas uživatele 180 dní
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA s_fid ne Unikátní identifikátor pro Adobe Analytics souhlas uživatele 180 dní
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA ki_r ne Ukládá referenci na vstupní stránku, aby byla dostupná pro účely cílení. souhlas uživatele 5 let
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA ki_s ne Ukládá aktuální stav jakéhokoliv průzkumu, který uživatel navštívil nebo se kterým dříve pracoval. souhlas uživatele 5 let
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA ki_t ne Ukládá časový otisk pro průzkum a počet zobrazení. souhlas uživatele 5 let
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA ki_u ne Ukládá náhodné UID pro přiřazení k odpovědím průzkumu. souhlas uživatele 5 let
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA gpv_pn ne Uložení a získání předchozí navštívené stránky v Adobe Analytics. souhlas uživatele 6 měsíců
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA s_plt ne Sledování času, jak dlouho trvalo načtení předchozí stránky. souhlas uživatele konec relace (prohlížeč)
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA s_tslv ne Využito pro Adobe Analytics pro uchování a získání času od poslední návštěvy. souhlas uživatele 6 měsíců
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA s_ppv ne Využito pro Adobe Analytics pro uchování a získání procentuálního množství zobrazení stránky. souhlas uživatele konec relace (prohlížeč)
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA s_pltp ne Poskytuje hodnotu názvu stránky (URL) pro Adobe Analytics. souhlas uživatele konec relace (prohlížeč)
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA s_ips ne Sledování procentuálního množství shlédnutí stránky. souhlas uživatele 2 roky
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA s_tp ne Sledování procentuálního množství shlédnutí stránky. souhlas uživatele 2 roky
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA recent_history ne Využití pro pamatování URL po návštěvě, aby bylo možno si pamatovat, kde uživatel stránku opustil. souhlas uživatele 90 dní
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA liveagent_chatted ne Využití pro funkčnost live chatu. souhlas uživatele 10 let
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA liveagent_oref ne Využití pro funkčnost live chatu. souhlas uživatele 10 let
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA liveagent_ptid ne Využití pro funkčnost live chatu. souhlas uživatele 10 let
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA liveagent_sid ne Využití pro funkčnost live chatu. souhlas uživatele konec relace (prohlížeč)
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA liveagent_vc ne Využití pro funkčnost live chatu. souhlas uživatele 10 let
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA NID ne Využívá se pro uchování uživatelských předvoleb pro Google. souhlas uživatele 6 měsíců
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA sharebox-suggestion ne Zobrazuje banner, který poskytuje text nápovědy pro uživatele, kteří poprvé použijí box pro sdílení. souhlas uživatele konec relace (prohlížeč)
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA at_check ne Užívá se k zjištění, zda-li uživatel akceptoval využití cookies pro Adobe Target. souhlas uživatele konec relace (prohlížeč)
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA mbox ne Používá Adobe Target k analýze relevance online obsahu. souhlas uživatele 180 dní
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA li_cc ne Ujištění, že telefonní číslo uživatele je z Číny. souhlas uživatele 1 týden
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA lss_bundle_viewer ne Ukládá souhlas, když uživatel souhlasí se zobrazením chytrých odkazů. souhlas uživatele 1 měsíc
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA interstitial_page_reg_oauth_url ne Ukládá referenční stránku k zajištění korektního zobrazení autentizace. souhlas uživatele 1 den
Meta Platforms, Inc. - Hacker Way, Menlo Park, California, United States _fbp ne Používá Facebook k poskytování řady reklamních produktů, jako jsou nabídky v reálném čase od inzerentů třetích stran. souhlas uživatele 3 měsíce
Meta Platforms, Inc. - Hacker Way, Menlo Park, California, United States tr ne Používá Facebook k poskytování řady reklamních produktů, jako jsou nabídky v reálném čase od inzerentů třetích stran. souhlas uživatele konec relace (prohlížeč)
Meta Platforms, Inc. - Hacker Way, Menlo Park, California, United States s ne Identifikační, autentizační, marketingové a další funkční soubory cookie specifické pro Facebook. souhlas uživatele 90 dní
Meta Platforms, Inc. - Hacker Way, Menlo Park, California, United States fr ne Obsahuje jedinečný prohlížeč a ID uživatele, které se používá pro cílenou reklamu. souhlas uživatele 90 dní
Meta Platforms, Inc. - Hacker Way, Menlo Park, California, United States oo ne Soubor cookie pro odhlášení z reklamy. souhlas uživatele 5 let
Meta Platforms, Inc. - Hacker Way, Menlo Park, California, United States js_ver ne Zaznamenává stáří javascriptových souborů Facebooku. souhlas uživatele 7 dní
Meta Platforms, Inc. - Hacker Way, Menlo Park, California, United States rc ne Používá se k optimalizaci výkonu webu pro inzerenty. souhlas uživatele 7 dní
Meta Platforms, Inc. - Hacker Way, Menlo Park, California, United States campaign_click_url ne Zaznamenává facebookovou adresu URL, na kterou se jednotlivec dostal po kliknutí na reklamu propagující Facebook. souhlas uživatele 30 dní

Nastavení cookies v prohlížeči

Většina webových prohlížečů přijímá soubory cookies automaticky. Je však možné využít ovládacích prvků, které umožňují jejich blokování nebo odstranění.

Pokyny k blokování nebo odstraňování souborů cookies v prohlížečích lze zpravidla nalézt v zásadách ochrany osobních údajů nebo v dokumentaci nápovědy jednotlivých prohlížečů.

Soubory protokolu

Prohlížeč Uživatele automaticky hlásí některé informace při každém zobrazení webové stránky Poskytovatele. Servery automaticky zaznamenávají určité informace, které webový prohlížeč odesílá při každé návštěvě webové stránky. Tyto protokoly serveru (tzv. „log soubory“) mohou obsahovat informace, jako je např. webový požadavek, IP adresa, typ internetového prohlížeče, jazyk prohlížeče, odkazující / výstupní stránky a URL, typ platformy, počet kliknutí, názvy domén, vstupní stránky, počet zhlédnutých stránek a pořadí těchto stránek, množství času stráveného na určitých stránkách, datum a čas zadaného požadavku a jeden nebo více souborů cookies, které mohou jednoznačně identifikovat internetový prohlížeč.

Využití propojení Google Oauth pro přístup ke Google Kalendáři

V případě, že si to náš zákazník přeje, využíváme propojení Google Oauth pro přístup do zákazníkova Google Kalendáře.
Data z aplikace InteDat vždy pouze jednostranně zapisujeme do klientova Google Kalendáře.
Opačným směrem žádná data nestahujeme ani neukládáme.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto Zásady ochrany osobních údajů bude Poskytovatel v případě jakékoliv změny aktualizovat. Aktuální verze Zásad ochrany osobních údajů bude vždy dostupná na webové stránce Poskytovatele. Dojde-li v těchto Zásadách ochrany osobních údajů k podstatné změně ve způsobech nakládání s osobními údaji, Poskytovatel Uživatele informuje tak, že před implementací těchto změn viditelně zveřejní příslušné upozornění.

Poslední úpravy 01. 01. 2022

Proč expandovat s námi?

 • 10 let zkušeností
 • 900+ zákazníků
 • 195 zemí
 • Úspora času a peněz
 • Prověřené postupy
 • V souladu s GDPR

Co o nás říkají naši klienti?

„Zabýváme se vývojem a výrobou obalů do všech odvětví průmyslu. Pomocí Intedatu jsme oslovili potenciální zákazníky v ČR a s průběhem kampaně jsme velmi spokojeni. Z oslovených segmentů dochází poptávky a dotazy na možnosti dodávek.“

Michal Turoň

Michal Turoň
obchodní ředitel

„Specializujeme se na výrobu obráběných dílů včetně povrchových úprav. Intedat nabídl naši kapacitu strojírenským firmám v Německu a Švýcarsku. Výsledkem jsou nové zakázky přesahující 1 mil. CZK. S dalšími zákazníky jednáme.“

Lukáš Jírový

Lukáš Jírový
jednatel

„Výsledkem spolupráce s Intedatem jsem mile překvapen. Jejich přístup je profesionální. Aplikace je velmi dobrá. Usnadňuje práci s leady a má analytiku. Máme přehled, kolik firem bylo osloveno a kolik projevilo zájem o naše produkty.“

Antonín Vlček

Antonín Vlček
obchodní ředitel

Buďte první, kdo se dozví
o novinkách v Intedatu

Odesláním souhlasíte se
zpracováním osobních údajů