Zásady ochrany osobných údajov

Uvedomujeme si, že naši zákazníci, návštevníci, používatelia a iné osoby, ktoré navštevujú naše webové stránky (ďalej spoločne len „používatelia“), si cenia svoje súkromie. Tento dokument preto obsahuje dôležité informácie týkajúce sa pravidiel, ktoré dodržiavame pri spracúvaní osobných údajov.

Všetky nami vykonávané spracovania osobných údajov sa vždy vykonávajú v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES („GDPR“).

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Identifikačné a kontaktné údaje poskytovateľa:

Názov: Intedat s.r.o.
ID: 09823573
Sídlo spoločnosti: Pod Pekařkou 25, 147 00 Praha 4
kontaktný e-mail: intedatcom@gmail.com
kontaktný telefón: +420 770 153 505

(ďalej len „poskytovateľ“)

Úradník pre ochranu údajov:

Poskytovateľ nevymenoval úradníka pre ochranu údajov, pretože nie je povinnou osobou podľa čl. 37 GDPR.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii:

Poskytovateľ neprenáša osobné údaje do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám v zmysle čl. 44 a nasl. GDPR.

Automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie:

Poskytovateľ nevykonáva profilovanie ani automatizované individuálne rozhodovanie.

Dozorný orgán:

Dozorným orgánom v mieste sídla Poskytovateľa je Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, tel.: 234 665 125.

Status poskytovateľa:

Poskytovateľ vystupuje ako prevádzkovateľ osobných údajov aj ako spracovateľ osobných údajov.

POSKYTOVATEĽ JE SPRÁVCOM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Poskytovateľ vystupuje ako prevádzkovateľ osobných údajov vo vzťahu k osobným údajom týchto osôb: zákazníci, fyzické osoby, ktoré navštívia webové stránky poskytovateľa.

Aké osobné údaje spracúva poskytovateľ, na aký účel a na akom právnom základe?

Navštívte webovú stránku. Poskytovateľ spracúva údaje získané od fyzických osôb návštevou webovej stránky poskytovateľa. Keď navštívite webovú lokalitu, poskytovateľ zhromažďuje a spracúva tieto typy osobných údajov, ktoré sa ukladajú: IP adresa (alebo iné online identifikátory). Okrem toho Poskytovateľ spracúva tieto údaje: typ a jazyk prehliadača, požiadavky na server, vrátane. časovú pečiatku a odkazujúcu adresu URL. Tieto údaje sú potrebné na správne zobrazenie webovej stránky. Okrem toho sa môžu používať aj v prípade potreby na zachovanie bezpečnej prevádzky webovej lokality a na ďalšie účely opísané v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Poskytovateľ spracúva tieto osobné údaje na základe svojho oprávneného záujmu alebo súhlasu používateľa. Informácie o súboroch cookie sú uvedené nižšie.

Na účely plnenia zmluvy (najmä uzatvorenie zmluvy, komunikácia so zákazníkom), realizácie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy (predzmluvné rokovania) alebo plnenia zákonných povinností (najmä vedenie účtovníctva, vystavovanie a evidencia daňových dokladov). Poskytovateľ spracúva najmä tieto osobné údaje: meno, priezvisko, názov, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, bydlisko/adresa, telefón, e-mail.

Poskytovateľ získava osobné údaje priamo od používateľa pri uzatváraní zmluvy, preto ho vždy informuje, ktoré osobné údaje musí poskytnúť na účely plnenia zmluvy.

Zásada minimalizácie údajov sa dodržiava tým, že sa požadujú len tie informácie, ktoré Poskytovateľ nevyhnutne potrebuje na uzavretie zmluvy alebo na plnenie svojich zmluvných povinností, alebo ktoré je Poskytovateľ povinný spracovať zo zákona. Poskytnutie ostatných osobných údajov je dobrovoľné.

Ak je používateľ zákazníkom poskytovateľa, môže mu poskytovateľ z dôvodu oprávneného záujmu zasielať na jeho e-mailovú adresu obchodné oznámenia – newslettre. V ostatných prípadoch sa informačné bulletiny môžu zasielať len na základe súhlasu. Zasielanie noviniek je možné kedykoľvek zrušiť.

Ak má poskytovateľ v úmysle spracúvať iné osobné údaje, ako sú uvedené v tomto článku, alebo na iné účely, môže tak urobiť len na základe platne udeleného súhlasu so spracúvaním osobných údajov. Súhlas so spracovaním osobných údajov musí byť udelený na samostatnom dokumente.

Informácie o spracúvaní osobných údajov zamestnancov poskytovateľa sú uvedené v samostatnom internom predpise spoločnosti.

Citlivé osobné údaje

Poskytovateľ ako prevádzkovateľ osobných údajov nespracúva osobné údaje Používateľov patriacich do osobitných kategórií osobných údajov podľa čl. 9 GDPR.

Ako dlho poskytovateľ spracúva osobné údaje?

Osobné údaje sa spracúvajú len počas obdobia, na ktoré existuje právny dôvod na ich uchovávanie, a potom sa bezodkladne vymažú.

Osobné údaje spracúvané na účely plnenia povinností vyplývajúcich z osobitných právnych predpisov spracúva Poskytovateľ po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi. Patria medzi ne napríklad zákonné povinnosti týkajúce sa uchovávania údajov alebo dokumentácie. Patria sem najmä povinnosti uchovávania údajov podľa občianskeho, obchodného alebo daňového práva. Ak povinnosť uchovávať údaje zanikne, osobné údaje sa bezodkladne vymažú.

Ostatné osobné údaje sa spracúvajú počas nasledujúcich období: Osobné údaje sa spracúvajú po nevyhnutnú dobu.

POSKYTOVATEĽ JE SPRACOVATEĽOM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Poskytovateľ pôsobí ako spracovateľ osobných údajov pre iných prevádzkovateľov.

Prevádzkovateľ týchto osobných údajov je povinný dodržiavať všetky pravidlá ochrany osobných údajov stanovené v GDPR a ďalších právnych predpisoch upravujúcich túto problematiku. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za akékoľvek porušenie pravidiel ochrany údajov zo strany prevádzkovateľa osobných údajov.

Aké osobné údaje spracúva Poskytovateľ ako spracovateľ osobných údajov a aký je účel spracúvania?

Poskytovateľ spracúva tieto osobné údaje: meno, priezvisko, e-mail, telefón, adresa.

Účelom spracovania je: ukladanie protokolov z formulárov na webovej stránke.

V prípade, že sa Poskytovateľ stane spracovateľom osobných údajov patriacich do osobitných kategórií údajov, je Používateľ zodpovedný za zákonnosť získavania takýchto údajov a nakladania s nimi v súlade s GDPR a vnútroštátnymi právnymi predpismi. Poskytovateľ si vyhradzuje právo odstrániť takéto osobné údaje zo svojich serverov, ak sa dozvie o nedodržaní podmienok spracúvania osobitných kategórií osobných údajov. Pred vymazaním osobných údajov sa poskytovateľ obráti na používateľa so žiadosťou o opravu.

Ako dlho poskytovateľ spracúva osobné údaje?

Poskytovateľ spracúva osobné údaje počas trvania zmluvného vzťahu s používateľom. Po ukončení zmluvného vzťahu sa všetky údaje vymažú v lehote bez zbytočného odkladu po ukončení zmluvného vzťahu. Používatelia majú právo kedykoľvek počas zmluvného vzťahu požiadať o vymazanie údajov. V prípade, že používateľ požiada o vymazanie údajov, poskytovateľ bez zbytočného odkladu vymaže všetky údaje.

PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Poskytovateľ neprenáša osobné údaje žiadnym iným prevádzkovateľom.

Spracovateľmi osobných údajov sú:

Typ a účel služby Prenášané osobné údaje Názov spracovateľa Identifikačné číslo spracovateľa Sídlo spracovateľa
webhosting meno, priezvisko, e-mail, telefón, adresa, IP adresa, online identifikátory používateľa Webglobe, s.r.o. 26159708 Vinohradská 190/2405, 130 61 Praha 3

Osobné údaje sa môžu prenášať na spracovanie aj poskytovateľom súborov cookie uvedeným nižšie v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

Spracovanie osobných údajov môžu vykonávať len sprostredkovatelia na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov, t. j. so zárukami organizačného a technického zabezpečenia údajov, s uvedením účelu spracovania, pričom spracovatelia nesmú údaje používať na iné účely.

Za určitých podmienok môžu byť osobné údaje poskytnuté štátnym orgánom (súdom, polícii, notárom, daňovým úradom atď. pri výkone ich zákonných právomocí) alebo môžu byť poskytnuté iným subjektom v rozsahu stanovenom osobitným zákonom.

METÓDY ZABEZPEČENIA ÚDAJOV

Na zabezpečenie údajov používateľa pred neoprávneným alebo náhodným zverejnením používa poskytovateľ primerané a vhodné technické a organizačné opatrenia.

Poskytovateľ zabezpečí, aby v prípade umiestnenia serverov v dátovom centre prevádzkovanom treťou stranou boli u tejto tretej strany zavedené podobné technické a organizačné opatrenia.

Všetky údaje sú umiestnené len na serveroch nachádzajúcich sa v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zabezpečujú ochranu osobných údajov spôsobom rovnocenným s ochranou, ktorú poskytujú právne predpisy Českej republiky.

Poskytovateľ používa tieto postupy na zabezpečenie údajov: Technické opatrenia spočívajú v použití technológií, ktoré zabraňujú neoprávnenému prístupu tretích strán k údajom používateľa, najmä. používanie firewallov, aktualizovaných antivírusových programov atď. Na zabezpečenie maximálnej ochrany používa poskytovateľ šifrovanie údajov. Prístup do oblastí s vysokou koncentráciou spracovania osobných údajov je chránený elektronickými bezpečnostnými systémami. Organizačné opatrenia predstavujú súbor pravidiel správania sa zamestnancov a sú zapracované do interných predpisov poskytovateľa, ktoré sa z bezpečnostných dôvodov považujú za dôverné. Postupy sú založené výlučne na minimalizácii počtu osôb, ktoré majú prístup k osobným údajom a majú možnosť s nimi zaobchádzať. Všetky prístupy zamestnancov k osobným údajom a manipulácia s nimi sú monitorované.

PRÁVA UŽÍVATEĽA

Každý používateľ má:

 • právo na prístup k osobným údajom: Používateľ má právo získať od poskytovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, a ak sa spracúvajú, má právo na prístup k týmto osobným údajom a k nasledujúcim informáciám: (a) účel spracúvania; (b) kategórie dotknutých osobných údajov; (c) príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté; (d) plánované obdobie, počas ktorého sa budú osobné údaje uchovávať; (e) existencii práva požadovať od prevádzkovateľa opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo namietať proti takémuto spracúvaniu; (f) právo podať sťažnosť dozornému orgánu; g) any available information about the source of the personal data, unless it is obtained from Users; (h) skutočnosť, že dochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania. Používateľ má tiež právo získať kópiu spracúvaných osobných údajov.
 • právo na opravu osobných údajov: Používateľ má právo na to, aby Poskytovateľ bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, ak je to vhodné. vyplnené neúplné osobné údaje.
 • právo na vymazanie osobných údajov: Používateľ má právo na to, aby Poskytovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, ak: (a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované; b) používateľ odvolá súhlas, na základe ktorého boli údaje spracované, a neexistuje žiadny ďalší právny základ pre spracovanie; c) Používateľ namieta proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na spracovanie; (d) osobné údaje boli spracované nezákonne; (e) osobné údaje sa musia vymazať, aby sa splnila právna povinnosť podľa práva Únie alebo členského štátu; (f) osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti. Právo na výmaz sa však neuplatňuje, ak je spracúvanie nevyhnutné na splnenie právnych povinností, na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov a v ďalších prípadoch stanovených v GDPR.
 • právo na obmedzenie spracovania: Používateľ má právo na to, aby Poskytovateľ obmedzil spracovanie v ktoromkoľvek z nasledujúcich prípadov: a) Používateľ popiera správnosť osobných údajov na dobu potrebnú na overenie správnosti osobných údajov poskytovateľom; b) spracovanie údajov je nezákonné a používateľ odmietne vymazať osobné údaje a namiesto toho požiada o obmedzenie ich používania; c) Poskytovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracovania, ale používateľ ich potrebuje na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; d) Používateľ vzniesol námietku proti spracúvaniu, kým sa neoverí, že oprávnené dôvody poskytovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
 • právo namietať proti spracovaniu: používateľ má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú a ktoré sa spracúvajú na základe oprávneného záujmu. V takom prípade poskytovateľ nebude ďalej spracúvať osobné údaje, kým nepreukáže závažné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami alebo právami používateľov, alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
 • právo na prenosnosť údajov: Používateľ má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré boli zaslané Poskytovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo zaslať tieto údaje inému prevádzkovateľovi v prípade, že: (a) spracúvanie je založené na súhlase a (b) spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami. Pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov má používateľ právo na priamy prenos osobných údajov od jedného prevádzkovateľa k druhému, ak je to technicky možné.
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu: Ak sa používateľ domnieva, že poskytovateľ nespracúva jeho osobné údaje zákonným spôsobom, má právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Kontaktné údaje dozorného orgánu sú uvedené vyššie.
 • právo byť informovaný o oprave alebo vymazaní osobných údajov alebo obmedzení spracúvania: poskytovateľ je povinný informovať jednotlivých príjemcov, ktorým boli osobné údaje poskytnuté, o každej oprave alebo vymazaní osobných údajov alebo obmedzení spracúvania, okrem prípadov, keď sa to ukáže ako nemožné alebo si to vyžaduje neprimerané úsilie. Ak o to používateľ požiada, poskytovateľ ho o týchto príjemcoch informuje.
 • právo byť informovaný v prípade porušenia ochrany osobných údajov: ak je pravdepodobné, že konkrétne porušenie ochrany osobných údajov bude mať za následok vysoké riziko pre práva a slobody fyzických osôb, Poskytovateľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať Používateľa o porušení.
 • právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov: v prípade, že je spracúvanie niektorých osobných údajov založené na súhlase, má používateľ právo kedykoľvek písomne odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov zaslaním listu s nesúhlasom so spracovaním osobných údajov na e-mailovú adresu: intedatcom@gmail.com.

COOKIES

Poskytovateľ používa súbory cookie, čo sú malé textové súbory, ktoré identifikujú používateľov webovej stránky poskytovateľa a zaznamenávajú ich používateľské aktivity.

Text v súbore cookie sa často skladá zo série čísel a písmen, ktoré jednoznačne identifikujú počítač používateľa, ale neposkytujú žiadne konkrétne osobné informácie o používateľovi. Súbor cookie zvyčajne obsahuje názov domény, z ktorej bol odoslaný, informácie o veku a alfanumerický identifikátor.

Webová stránka poskytovateľa automaticky identifikuje IP adresu používateľa. Všetky tieto informácie server zaznamená do súboru aktivít, ktorý umožňuje následné spracovanie údajov. Poskytovateľ zaznamenáva aj požiadavku z prehliadača a čas požiadavky, stav a množstvo údajov prenesených v rámci tejto požiadavky. Zhromažďuje aj informácie o používanom prehliadači a operačnom systéme počítača a ich verziách. Zaznamenáva aj webové stránky, z ktorých ste vstúpili na webové stránky poskytovateľa. IP adresa vášho počítača sa ukladá len na dobu používania webovej stránky a len na nevyhnutný čas. Po uplynutí ich platnosti sa IP adresa vymaže alebo anonymizuje skrátením.

Typy súborov cookie a podobných technológií

Technické súbory cookie a podobné technológie: Poskytovateľ z dôvodu svojho oprávneného záujmu používa technicky nevyhnutné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku webovej stránky a zabezpečenie jej funkčnosti. Súbory cookie môžu byť trvalé alebo jednorazové. Trvalý súbor cookie zostáva na vašom pevnom disku aj po zatvorení prehliadača. Trvalé súbory cookie môže prehliadač používať pri ďalších návštevách webovej stránky poskytovateľa. Trvalé súbory cookie možno vymazať. Jednorazové súbory cookie sú dočasné a vymažú sa hneď po zatvorení prehliadača. Tieto údaje používa poskytovateľ na prevádzku webovej stránky, najmä na identifikáciu a riešenie chýb, na určenie používania webovej stránky a na jej úpravy alebo vylepšenia. Ide o účely, na ktoré má poskytovateľ oprávnený záujem na spracúvaní údajov podľa čl. 6 ods. 1 lit. f) GDPR.

Používateľ môže nastaviť svoj prehliadač tak, aby tieto súbory cookie blokoval. Poskytovateľ upozorňuje, že v takom prípade niektoré časti webovej stránky nebudú fungovať.

Rovnakým spôsobom a z rovnakých dôvodov používa Poskytovateľ webové úložisko uvedené v tabuľke nižšie.

Poskytovateľ so súhlasom používateľa používa ďalšie súbory cookie:

Analytické súbory cookie a podobné technológie: tieto súbory cookie pomáhajú poskytovateľovi analyzovať, ako používatelia používajú webové stránky. Možno ich použiť napr. na meranie a zlepšovanie výkonnosti webových stránok. Tieto súbory cookie umožňujú napríklad určiť, ako sa používateľ dostal na webovú lokalitu, či priamo, prostredníctvom vyhľadávača alebo odkazu na sociálnej sieti. Okrem toho sa poskytovateľ dozvie, ako dlho používatelia zostávajú na stránke a na aké odkazy klikajú.

Tieto súbory cookie sa v zariadení používateľa nastavia len vtedy, ak s tým používateľ súhlasí počas svojej prvej návštevy webovej stránky (podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR). Analytické súbory cookie môžete kedykoľvek odmietnuť jednoduchou zmenou v podrobných nastaveniach súborov cookie.

Rovnakým spôsobom a z rovnakých dôvodov používa Poskytovateľ webové úložisko uvedené v tabuľke nižšie.

Reklamné súbory cookie a podobné technológie: reklamné súbory cookie umožňujú zobrazovanie reklamy na základe preferencií používateľa. Možno ich použiť napr. aby si Prevádzkovateľ mohol vytvoriť profil záujmov Používateľa a zobrazovať mu relevantné reklamy.

Tieto súbory cookie sa v zariadení používateľa nastavia len vtedy, ak s tým používateľ súhlasí počas svojej prvej návštevy webovej stránky (podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR). Reklamné súbory cookie môžete kedykoľvek odmietnuť jednoduchou zmenou v podrobných nastaveniach súborov cookie. Ak používateľ nesúhlasí, nebude dostávať obsah a reklamy prispôsobené jeho záujmom.

Rovnakým spôsobom a z rovnakých dôvodov používa Poskytovateľ webové úložisko uvedené v tabuľke nižšie.

prípadne iné súbory cookie/podrobné technológie, ak sú uvedené v tabuľke nižšie.

Na získanie a správu súhlasu Používateľa používa Poskytovateľ platformu CookiesLišta.cz od spoločnosti Soft Evolution s.r.o., IČO: 46982230, Martinice 100, 594 01 Velké Meziříčí. Platforma zhromažďuje informácie o zariadení, prehliadači, anonymizovanú IP adresu, dátum a čas návštevy, požiadavky na URL, webovú cestu a geografickú polohu. To umožňuje používateľovi získať informácie o webovom prostredí poskytovateľa a získať, spravovať a zdokumentovať jeho súhlas. Právnym základom pre spracovanie údajov je čl. 6 ods. 1. Bod. c) GDPR, keďže Poskytovateľ je zo zákona povinný preukázať súhlas v súlade s čl. 7 ods. 1 GDPR. Údaje budú vymazané hneď, ako už nebudú potrebné na zaznamenávanie a nebudú existovať žiadne právne požiadavky na ich uchovávanie. Viac informácií o zásadách ochrany osobných údajov poskytovateľa platformy nájdete na adrese: https://www.cookieslista.cz.

Na webovej stránke poskytovateľa môžu byť umiestnené aj súbory cookie tretích strán. Poskytovateľ používa tieto súbory cookie:

Spracovateľ Označenie cookies Osobní údaje Účel zpracování Zákonný důvod Doba zpracování
Technické cookies / podobné technologie
Intedat s.r.o. dcb_dsv ne Verze souhlasu se zpracováním cookies. oprávněný zájem místní úložiště / 365 dní
Intedat s.r.o. dcb_config ne Konfigurace souhlasu se zpracováním cookies. oprávněný zájem místní úložiště / 365 dní
Smartsupp.com, s.r.o. - Šumavská 31, 602 00 Brno-střed, Česká republika Ssupp_chatid ne Funkcí je ukládat jedinečné ID relace. oprávněný zájem konec relace (prohlížeč)
Smartsupp.com, s.r.o. - Šumavská 31, 602 00 Brno-střed, Česká republika Ssupp_vid ne Funkcí je uložit unikátní ID uživatele. oprávněný zájem 6 měsíců
Smartsupp.com, s.r.o. - Šumavská 31, 602 00 Brno-střed, Česká republika Ssupp_visits ne Funkce spočívá v ukládání počtu návštěv. oprávněný zájem 6 měsíců
Smartsupp.com, s.r.o. - Šumavská 31, 602 00 Brno-střed, Česká republika Ssupp.Visits ne Funkce spočívá v ukládání počtu návštěv. oprávněný zájem 6 měsíců
Smartsupp.com, s.r.o. - Šumavská 31, 602 00 Brno-střed, Česká republika Ssupp.Position ne Funkce spočívá v uložení konfigurace. oprávněný zájem konec relace (prohlížeč)
Smartsupp.com, s.r.o. - Šumavská 31, 602 00 Brno-střed, Česká republika Ssupp.Unreaded ne Funkcí je uložit, pokud se zpráva zobrazila. oprávněný zájem konec relace (prohlížeč)
Smartsupp.com, s.r.o. - Šumavská 31, 602 00 Brno-střed, Česká republika Ssupp.Message ne Funkcí je ukládat provedené akce na webu. oprávněný zájem konec relace (prohlížeč)
Smartsupp.com, s.r.o. - Šumavská 31, 602 00 Brno-střed, Česká republika Ssupp.Barclicked ne Funkce spočívá v uložení stavu chatu. oprávněný zájem konec relace (prohlížeč)
Smartsupp.com, s.r.o. - Šumavská 31, 602 00 Brno-střed, Česká republika Ssupp.Opened ne Funkce spočívá v uložení stavu chatu. oprávněný zájem konec relace (prohlížeč)
Smartsupp.com, s.r.o. - Šumavská 31, 602 00 Brno-střed, Česká republika Ssupp.Group ne Funkce spočívá v uložení stavu chatu. oprávněný zájem konec relace (prohlížeč)
Smartsupp.com, s.r.o. - Šumavská 31, 602 00 Brno-střed, Česká republika Ssupp.Chatid ne Funkcí je ukládat jedinečné ID relace. oprávněný zájem konec relace (prohlížeč)
Smartsupp.com, s.r.o. - Šumavská 31, 602 00 Brno-střed, Česká republika Ssupp.Vid ne Funkcí je uložit unikátní ID uživatele. oprávněný zájem 6 měsíců
Analytické cookies / podobné technologie
Google LLC - 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States _ga ne ID používané k identifikaci uživatelů souhlas uživatele 2 roky
Google LLC - 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States _ga_ ne ID používané k identifikaci uživatelů souhlas uživatele 2 roky
Google LLC - 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States _gid ne ID používané k identifikaci uživatelů po dobu 24 hodin po poslední aktivitě souhlas uživatele 24 hodin
Google LLC - 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States _gat ne Používá se ke sledování počtu požadavků serveru Google Analytics při používání Správce značek Google souhlas uživatele 1 minuta
Google LLC - 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States _dc_gtm_ ne Používá se ke sledování počtu požadavků serveru Google Analytics souhlas uživatele 1 minuta
Google LLC - 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States AMP_TOKEN ne Obsahuje kód tokenu, který se používá k načtení ID klienta ze služby AMP Client ID. souhlas uživatele 30 sekund až 1 rok
Google LLC - 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States _gat_gtag_ ne Používá se k nastavení a získání dat sledování. souhlas uživatele 1 hodina
Google LLC - 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States _gac_ ne Obsahuje informace související s marketingovými kampaněmi uživatele. Ty jsou sdíleny s Google AdWords / Google Ads, když jsou účty Google Ads a Google Analytics propojeny. souhlas uživatele 90 dní
Google LLC - 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States __utma ne ID používané k identifikaci uživatelů a relací. souhlas uživatele 2 roky po poslední aktivitě
Google LLC - 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States __utmt ne Používá se ke sledování počtu požadavků serveru Google Analytics. souhlas uživatele 10 minut
Google LLC - 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States __utmb ne Používá se k rozlišení nových relací a návštěv. Tento soubor cookie je nastaven, když je načtena knihovna javascriptu GA.js a neexistuje žádný existující soubor cookie __utmb. Soubor cookie se aktualizuje pokaždé, když jsou data odeslána na server Google Analytics. souhlas uživatele 30 minut po poslední aktivitě
Google LLC - 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States __utmc ne Používá se pouze se starými verzemi Urchin Google Analytics, nikoli s GA.js. Slouží k rozlišení mezi novými relacemi a návštěvami na konci relace. souhlas uživatele Konec relace (prohlížeč)
Google LLC - 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States __utmz ne Obsahuje informace o zdroji návštěvnosti nebo kampani, která uživatele nasměrovala na web. Soubor cookie se nastaví, když se načte javascript GA.js a aktualizuje se při odeslání dat na server Google Anaytics. souhlas uživatele 6 měsíců po poslední aktivitě
Google LLC - 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States __utmv ne Vlastní informace pro vývojáře webu jsou přijímány prostřednictvím metody _setCustomVar v Google Analytics. Soubor cookie obsahuje nové aktualizace a také nové zprávy na serveru Google Analytics. souhlas uživatele 2 roky po poslední aktivitě
Google LLC - 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States __utmx ne Používá se k určení, zda je uživatel zahrnut do testu A / B nebo testu s více proměnnými. souhlas uživatele 18 měsíců
Google LLC - 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States __utmxx ne Používá se k určení, kdy končí test A / B nebo test s více proměnnými, kterého se uživatel účastní. souhlas uživatele 18 měsíců
Reklamní cookies / podobné technologie
Google LLC - 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States _gac_UA-* ne Funkce spočívá v ukládání a počítání zobrazení stránek. souhlas uživatele 90 dní
Google LLC - 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States goog_pem_mod ne Funkce spočívá v poskytování zobrazování reklam nebo přesměrování. souhlas uživatele trvale
Google LLC - 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States ads/ga-audiences ne Funkce spočívá v ukládání informací pro účely remarketingu. souhlas uživatele ihned
Google LLC - 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States session_depth ne Funkce spočívá v uložení frekvence zobrazování reklamy. souhlas uživatele 30 minut
Google LLC - 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States _gac_* ne Funkce spočívá v ukládání a počítání zobrazení stránek. souhlas uživatele 90 dní
Google LLC - 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States google_pem_mod ne Funkce spočívá v poskytování zobrazování reklam nebo přesměrování. souhlas uživatele trvale
Seznam.cz, a.s. - Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, Česká republika sid ne Sledování konverzí. souhlas uživatele 30 dní
Seznam.cz, a.s. - Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, Česká republika Sklik-* ne Retargeting. souhlas uživatele 30 dní
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA li_at ne Autentizace členů a API klientů. souhlas uživatele 1 rok
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA liap ne Used by non-www.domains to denote the logged in status of a member souhlas uživatele 1 rok
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA leadgen.api_session ne Uchování ID klienta pro aplikace generující leady. souhlas uživatele konec relace (prohlížeč)
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA transaction_state ne Využití pro přesměrování uživatelů přistupujících na LinkedIn skrze autorizaci aplikací třetích stran. souhlas uživatele konec relace (prohlížeč)
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA lihc_auth_str ne Využití centrem nápovědy LinkedInu pro uchování session živého chatu. souhlas uživatele konec relace (prohlížeč)
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA lihc_auth_* ne Session souhlas uživatele konec relace (prohlížeč)
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA fid ne Využití pro sledování zlomyslných aktivit na síti. souhlas uživatele 7 dní
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA bcookie ne Identifikační cookie prohlížeče k unikátní identifikaci zařízení přistupujících na LinkedIn pro detekci zneužívání. souhlas uživatele 2 roky
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA bscookie ne Využití k zapamatování si, jestli přihlášený uživatel prošel dvou faktorovou autentizací. souhlas uživatele 2 roky
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA fcookie ne Detekce robotů. souhlas uživatele 7 dní
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA ccookie ne Ukládá, zda-li uživatel prošel captchou. souhlas uživatele 20 minut
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA JSESSIONID ne Využití pro CSRF ochranu. souhlas uživatele konec relace (prohlížeč)
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA chp_token ne Označení toho, zda-li uživatel prošel dvojím autentizačním procesem nebo vyřešil captchu. souhlas uživatele konec relace (prohlížeč)
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA li_cu ne Mapuje využití captcha doplňku uživatelem. souhlas uživatele 15 minut
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA denial-client-ip ne Uchovává uživatelovu IP adresu pro ochranu před nevyžádaným čtením obsahu a DOS útoky. souhlas uživatele 5 sekund
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA denial-reason-code ne Využití pro ochranu před nevyžádaným čtením obsahu a DOS útoky. souhlas uživatele 5 sekund
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA rtc ne Využití jako součást procesů zabraňujících obtěžování na LinkedInu. souhlas uživatele 120 sekund
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA trkInfo ne Analýza hrozby a ladění chyb jako součást procesu zabraňujícímu obtěžování na LinkedInu. souhlas uživatele 5 sekund
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA trkCode ne Využití jako součást procesů zabraňujících obtěžování na LinkedInu. souhlas uživatele 5 sekund
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA spectroscopyId ne Využití pro zachytávání podezřelé aktivity prostřednictvím rozšíření prohlížeče. souhlas uživatele konec relace (prohlížeč)
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA li_referer ne Využití k detekci robotů. Cookie si pamatuje referenční web navštívený před přesměrováním na autorizaci s captchou. souhlas uživatele 15 minut
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA f_token ne Využití k detekci robotů souhlas uživatele 3 minuty
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA li_rm ne Určení, jestli si má LinkedIn pamatovat přihlášení, pokud tuto volbu uživatel zatrhnul v rámci přihlašovacího formuláře. souhlas uživatele 1 rok
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA BizographicsOptOut ne Určení, zda-li využít cílenou reklamu. souhlas uživatele 10 let
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA ac_L ne Počítá množství zobrazení hlášky k dokončení nekompletního LinkedIn profilu. souhlas uživatele 180 dní
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA ac_LD ne Obsahuje datum, kdy bylo zobrazeno centrum účtu, pro nastavení zobrazovací logiky. souhlas uživatele 180 dní
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA recent_history_status ne Určení, zda-li uživatel zapnul nebo vypnul historii nedávných návštěv. souhlas uživatele 10 let
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA all_u_b ne Určení, zda-li uživatel využil k zobrazení LinkedInu nepodporovaný prohlížeč. souhlas uživatele 21 dní
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA lang ne Pamatuje si nastavený jazyk uživatele, aby se LinkedIn zobrazil v požadovaném jazyce. souhlas uživatele konec relace (prohlížeč)
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA uh ne Využití pro nastavení uživatelovi preference pro mobilní platformu webu skrz uživatelské nastavení. souhlas uživatele konec relace (prohlížeč)
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA pushPermInfo ne Využití napříč vícero službami LinkedInu k určení vypnutí hlášek push notifikací. souhlas uživatele 365 dní
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA pushPermState ne Využití napříč vícero službami LinkedInu pro určení uživatelovi preference push notifikací. souhlas uživatele 30 dní
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA lidc ne Zajištění výběru datového centra. souhlas uživatele 24 hodin
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA wwepo ne Využití pro zajištění toho, že přihlašování se telefonem je respektováno nastavením. souhlas uživatele 90 dní
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA sdsc ne Podepsaný kontext datové služby pro databázové směrování k získání konzistence napříč všemi databázemi když dojde ke změně. Zajištění okamžité přístupnosti nového obsahu. souhlas uživatele konec relace (prohlížeč)
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA li_gc ne Využití pro ukládání souhlasu hostů pro využití cookies pro nepotřebné účely. souhlas uživatele 2 roky
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA li_mc ne Využití jako dočasná cache pro ošetření opakovaného čtení z databáze při získávání souhlasu uživatele. souhlas uživatele 2 roky
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA PLAY_FLASH ne Využití některými službami LinkedInu pro zajištění zobrazení zpráv při přechodu stránkami. Poskytování notifikací. souhlas uživatele konec relace (prohlížeč)
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA PLAY_LANG ne Využítí některými službami LinkedInu pro pamatování si jazykové preference uživatele. souhlas uživatele konec relace (prohlížeč)
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA PLAY_SESSION ne Využití některými službami LinkedInu pro uchování informace o session. souhlas uživatele konec relace (prohlížeč)
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA visit ne Určuje jestli neautorizovaného uživatele nasměrovat na registraci nebo přihlášení. souhlas uživatele 1 rok
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA redirectFromM2MInviteAccept ne Určuje patřičnou zobrazovací logiku, když uživatel akceptuje e-mailovou pozvánku k propojení na LinkedInu od jiného člena LinkedInu. souhlas uživatele konec relace (prohlížeč)
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA redirectFromM2MInviteSent ne Využítí pro notifikaci a k poskytnutí patřičného zobrazení profilové logiky, když uživatel zasílá pozvánku k propojení jinému uživateli LinkedInu emailem. souhlas uživatele konec relace (prohlížeč)
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA cookie.policy.banner.eu ne Využití pro zobrazování cookie banneru v LinkedIn Lite. souhlas uživatele 365 dní
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA cookie.policy.banner.nl ne Využití pro zobrazování cookie banneru v LinkedIn Lite aplikaci na holandské síti. souhlas uživatele 365 dní
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA appName ne Využití k identifikaci zdroje (jako je aplikace LinkedIn Lite) pro zasílání dat správnému workeru aplikace. souhlas uživatele konec relace (prohlížeč)
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA appLang ne Využití pro nastavení jazyka v aplikaci LinkedIn Lite. souhlas uživatele konec relace (prohlížeč)
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA lls-integration ne Validace povolených partnerů pro obsahovou integraci. souhlas uživatele 30 dní
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA feed-sort ne Využití pro zapomatování členovy preference jak by měl být řazen feed. souhlas uživatele 1 den
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA abiRedirect ne Enables import of address book during onboarding flow for users who choose to import their address book souhlas uživatele konec relace (prohlížeč)
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA timezone ne Určení uživatelova časového pásma. souhlas uživatele 14 dní
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA lil-lang ne Uchování jazyka vybraného uživatelem pro LinkedIn Learning. souhlas uživatele konec relace (prohlížeč)
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA sj_ubid ne Využítí pro debugging napříč více prohlížeči, když probíhá návštěva stránky s tutoriálem funkčností poskytovaných platformou Skilljar. souhlas uživatele 20 let
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA li_alerts ne Využívá se ke sledování impresí hlášek LinkedInu, jako je například Cookie Banner, a pro implementaci mrtvých period zobrazování hlášek. souhlas uživatele 1 rok
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA li_theme ne Uchování uživatelovy preference pro zorazovaný vzhled a jméno. souhlas uživatele 6 měsíců
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA integration_type ne Využití pro zjištění, která integrační návštěvnost přichází k zobrazení profilové vizitky. souhlas uživatele 30 dní
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA UserMatchHistory ne ID pro synchronizaci LinkedIn reklam. souhlas uživatele 30 dní
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA AnalyticsSyncHistory ne Využití k uchování informace o době synchronizace cookie lms_analytics pro uživatele v určených zemích. souhlas uživatele 30 dní
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA li_oatml ne Využití pro identifikaci členů LinkedInu mimo LinkedIn pro reklamu a analytiku mimo určené země. Po omezenou dobu také pro určené země. souhlas uživatele 30 dní
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA lms_ads ne Využití pro identifikaci členů LinkedInu mimo LinkedIn v zemích určených pro reklamu. souhlas uživatele 30 dní
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA lms_analytics ne Použití pro identifikaci členů LinkedInu v zemích určených pro analytiku. souhlas uživatele 30 dní
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA li_fat_id ne Nepřímý identifikátor uživatele pro členy sledování konverzí, přecílení a analytik. souhlas uživatele 30 dní
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA li_sugr ne Využití pro pravděpodobností propojení identity uživatele mimo určené země. souhlas uživatele 90 dní
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA U ne Identifikace prohlížeče pro uživatele mimo určené země. souhlas uživatele 3 měsíce
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA _guid ne Využití pro identifikaci člena LinkedInu pro reklamy skrze Google Ads. souhlas uživatele 90 dní
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA BizographicsOptOut ne Určení stavu vyvázání se ze sledování třetích stran. souhlas uživatele 10 let
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA li_giant ne Nepřímý identifikátor skupin pro členy LinkedInu ori sledování konverze. souhlas uživatele 7 dní
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA UserMatchHistory ne ID pro synchronizaci LinkedIn reklam. souhlas uživatele 30 dní
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA li_oatml ne Využívá se k identifikaci členů LinkedInu mimo LinkedIn pro reklamu a analytiku mimo určené země a po omezený čas pro stejný účel v zemích určených pro reklamu. souhlas uživatele 30 dní
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA lms_ads ne Využívá se k identifikaci členů LinkedInu v zemích určených pro reklamu. souhlas uživatele 30 dní
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA li_fat_id ne Nepřímý identifikátor člena pro sledování, směrování a analytiku členů. souhlas uživatele 30 dní
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA li_sugr ne Využívá se pravděpodobnostnímu propojení uživatelské identiti mimo určené země. souhlas uživatele 90 dní
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA U ne Identifikátor prohlížeče pro uživatele mimo určené země. souhlas uživatele 3 měsíce
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA _guid ne Used to identify a LinkedIn Member for advertising through Google ads souhlas uživatele 90 dní
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA A3 ne Cookie pro směrování reklam pro Yahoo. souhlas uživatele 1 rok
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA anj ne Cookie pro směrování reklam pro AppNexus. souhlas uživatele 3 měsíce
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA uuids ne Využívá se pro spojitostosti analytik pro AppNexus. souhlas uživatele 3 měsíce
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA ELOQUA ne Využívá se pro sledování přes ELOQUA. souhlas uživatele 2 roky
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA ELQSTATUS ne Využívá se pro sledování přes ELOQUA. souhlas uživatele 2 roky
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA dpm ne Posílá události do Adobe Audience Manageru. souhlas uživatele konec relace (prohlížeč)
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA dextp ne Zaznamenává poslední dobu provedení synchronizace dat. souhlas uživatele 6 měsíců
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA demdex ne Identifikace návštěvníka. souhlas uživatele 6 měsíců
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA dst ne Loguje když se vyskytne chyba při zasílání dat. Používá se jako část Adobe Audience Manageru. souhlas uživatele 6 měsíců
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA lnkd ne Posílání události do Adobe Audience Manageru. souhlas uživatele 6 měsíců
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA aam_uuid ne Nastavení ID pro synchronizaci s Adobe Audience Managerem. souhlas uživatele 30 dní
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA MUID ne Bing Tracking souhlas uživatele 1 rok
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA MR ne Bing Tracking souhlas uživatele 6 měsíců
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA MR2 ne Bing Tracking souhlas uživatele 6 měsíců
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA IDE ne Směrování reklam pro DoubleClick. souhlas uživatele 2 roky
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA fr ne Směrování reklam pro Facebook. souhlas uživatele 3 měsíce
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA personalization_id ne Směrování reklam pro Twitter. souhlas uživatele 2 roky
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA GUC ne Yahoo Conversion Tracking souhlas uživatele 5 měsíců
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA B ne Yahoo Conversion Tracking souhlas uživatele 1 rok
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA test_cookie ne Testovací cookie pro nastavení oprávnění v prohlížeči uživatele. souhlas uživatele 1 den
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA _gcl_au ne Využití pro Google Analytics k porozumnění uživatelské interakce s webem a reklamou. souhlas uživatele 3 měsíce
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA _gcl_aw ne Využití pro Google Ads k porozumnění uživatelské interakce s webem a reklamou. souhlas uživatele 3 měsíce
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA _gcl_dc ne Využití napříč Google Campaign Manager a DV 360 k pochopení uživatelské interakce s webem a reklamou. souhlas uživatele 3 měsíce
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA brwsr ne Affiliate Marketing Cookie pro LinkedIn souhlas uživatele 2 roky
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA ABSELB ne Load Balancer Cookie pro affiliate marketing souhlas uživatele 2 roky
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA IRLD ne Affiliate Marketing Cookie pro LinkedIn souhlas uživatele 2 roky
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA _gac_UA-62256447-1 ne Google Analytics cookie souhlas uživatele 3 měsíce
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA ASPSESSIONID ne Využití pro sledování konverze v průběhu přihlašovacího procesu. souhlas uživatele konec relace (prohlížeč)
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA SERVERID ne Balancer načítání cookie pro Ad Pepper sledování konverze. souhlas uživatele konec relace (prohlížeč)
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA tuuid ne Ukládá náhodně generované číslo pro opětovné návštěvníky pro sledování konverzí na Ad Pepper. souhlas uživatele 13 měsíců
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA tuuid_lu ne Ukládá náhodně generované číslo pro opětovné návštěvníky pro sledování konverzí na Ad Pepper. souhlas uživatele 12 měsíců
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA c ne Ukládá časový otisk pro sledování konverze. souhlas uživatele 12 měsíců
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA fl_inst ne Indetifikace, zda-li prohlížeč akceptuje flash. souhlas uživatele 1 týden
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA pvc* ne Využití pro zapojení reklamního sledování přes Ad Pepper. souhlas uživatele 13 měsíců
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA pcc* ne Využití pro zapojení reklamního sledování přes Ad Pepper. souhlas uživatele 13 měsíců
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA trc ne Využití pro zapojení reklamního sledování přes Ad Pepper. souhlas uživatele 13 měsíců
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA ad2 ne Využití pro sledování shlédnutelnosti a bezpečnosti značky pomocí Ad Pepper. souhlas uživatele 13 měsíců
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA barometric[cuid] ne Využití pro Veritone/Barometric Podcast Conversion sledovanou na linkedin.com (produkt) a microsites (business.linkedin.com). souhlas uživatele 1 rok
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA tluid ne Využití k unikátní identifikaci uživatelů napříč webovými stránkami pro reklamní účely. souhlas uživatele 90 dní
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA lms_analytics ne Využití k identifikaci členů LinkedInu v určených zemích pro analytiku. souhlas uživatele 30 dní
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA AnalyticsSyncHistory ne Využití k uchování informací o času synchronizace s cookie lms_analytics. souhlas uživatele 30 dní
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA queryString ne Toto cookie je využíváno k zachování marketingových sledovacích parametrů. souhlas uživatele 30 dní
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA SID ne Využití k určení, co návštěvník dělá před tím, než vytvoří konverzi na LinkedIn microsite. souhlas uživatele konec relace (prohlížeč)
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA VID ne ID asociované s návtěvníkem LinkedIn microsite, která je určena k určení konverzí pro získávání nasměrovaných konverzí. souhlas uživatele konec relace (prohlížeč)
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA _ga ne Google Analytics cookie souhlas uživatele 2 roky
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA _gat ne Google Analytics cookie souhlas uživatele konec relace (prohlížeč)
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA _gid ne Google Analytics cookie souhlas uživatele 1 den
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA _gac_UA-[Property ID] ne Google Analytics cookie souhlas uživatele 90 dní
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA UID ne Cookie využívané pro trh a uživatelský průzkum. souhlas uživatele 720 dní
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA UIDR ne Cookie využívané pro trh a uživatelský průzkum. souhlas uživatele 720 dní
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA AMCVS_14215E3D5995C57C0A495C55%40AdobeOrg ne Indikace začátku session pro Adobe Experience Cloud. souhlas uživatele konec relace (prohlížeč)
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA AMCV_14215E3D5995C57C0A495C55%40AdobeOrg ne Unikátní identifikátor pro Adobe Experience Cloud. souhlas uživatele 180 dní
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA s_cc ne Využívá se k určení, zda-li jsou cookies povoleny pro Adobe Analytics. souhlas uživatele konec relace (prohlížeč)
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA s_sq ne Využívá se pro Adobe Analytics k uchování informací o předchozím odkazu, na který bylo kliknuto uživatelem. souhlas uživatele konec relace (prohlížeč)
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA s_vi ne Unikátní identifikátor pro Adobe Analytics souhlas uživatele 180 dní
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA s_fid ne Unikátní identifikátor pro Adobe Analytics souhlas uživatele 180 dní
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA ki_r ne Ukládá referenci na vstupní stránku, aby byla dostupná pro účely cílení. souhlas uživatele 5 let
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA ki_s ne Ukládá aktuální stav jakéhokoliv průzkumu, který uživatel navštívil nebo se kterým dříve pracoval. souhlas uživatele 5 let
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA ki_t ne Ukládá časový otisk pro průzkum a počet zobrazení. souhlas uživatele 5 let
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA ki_u ne Ukládá náhodné UID pro přiřazení k odpovědím průzkumu. souhlas uživatele 5 let
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA gpv_pn ne Uložení a získání předchozí navštívené stránky v Adobe Analytics. souhlas uživatele 6 měsíců
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA s_plt ne Sledování času, jak dlouho trvalo načtení předchozí stránky. souhlas uživatele konec relace (prohlížeč)
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA s_tslv ne Využito pro Adobe Analytics pro uchování a získání času od poslední návštěvy. souhlas uživatele 6 měsíců
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA s_ppv ne Využito pro Adobe Analytics pro uchování a získání procentuálního množství zobrazení stránky. souhlas uživatele konec relace (prohlížeč)
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA s_pltp ne Poskytuje hodnotu názvu stránky (URL) pro Adobe Analytics. souhlas uživatele konec relace (prohlížeč)
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA s_ips ne Sledování procentuálního množství shlédnutí stránky. souhlas uživatele 2 roky
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA s_tp ne Sledování procentuálního množství shlédnutí stránky. souhlas uživatele 2 roky
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA recent_history ne Využití pro pamatování URL po návštěvě, aby bylo možno si pamatovat, kde uživatel stránku opustil. souhlas uživatele 90 dní
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA liveagent_chatted ne Využití pro funkčnost live chatu. souhlas uživatele 10 let
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA liveagent_oref ne Využití pro funkčnost live chatu. souhlas uživatele 10 let
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA liveagent_ptid ne Využití pro funkčnost live chatu. souhlas uživatele 10 let
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA liveagent_sid ne Využití pro funkčnost live chatu. souhlas uživatele konec relace (prohlížeč)
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA liveagent_vc ne Využití pro funkčnost live chatu. souhlas uživatele 10 let
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA NID ne Využívá se pro uchování uživatelských předvoleb pro Google. souhlas uživatele 6 měsíců
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA sharebox-suggestion ne Zobrazuje banner, který poskytuje text nápovědy pro uživatele, kteří poprvé použijí box pro sdílení. souhlas uživatele konec relace (prohlížeč)
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA at_check ne Užívá se k zjištění, zda-li uživatel akceptoval využití cookies pro Adobe Target. souhlas uživatele konec relace (prohlížeč)
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA mbox ne Používá Adobe Target k analýze relevance online obsahu. souhlas uživatele 180 dní
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA li_cc ne Ujištění, že telefonní číslo uživatele je z Číny. souhlas uživatele 1 týden
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA lss_bundle_viewer ne Ukládá souhlas, když uživatel souhlasí se zobrazením chytrých odkazů. souhlas uživatele 1 měsíc
LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA interstitial_page_reg_oauth_url ne Ukládá referenční stránku k zajištění korektního zobrazení autentizace. souhlas uživatele 1 den
Meta Platforms, Inc. - Hacker Way, Menlo Park, California, United States _fbp ne Používá Facebook k poskytování řady reklamních produktů, jako jsou nabídky v reálném čase od inzerentů třetích stran. souhlas uživatele 3 měsíce
Meta Platforms, Inc. - Hacker Way, Menlo Park, California, United States tr ne Používá Facebook k poskytování řady reklamních produktů, jako jsou nabídky v reálném čase od inzerentů třetích stran. souhlas uživatele konec relace (prohlížeč)
Meta Platforms, Inc. - Hacker Way, Menlo Park, California, United States s ne Identifikační, autentizační, marketingové a další funkční soubory cookie specifické pro Facebook. souhlas uživatele 90 dní
Meta Platforms, Inc. - Hacker Way, Menlo Park, California, United States fr ne Obsahuje jedinečný prohlížeč a ID uživatele, které se používá pro cílenou reklamu. souhlas uživatele 90 dní
Meta Platforms, Inc. - Hacker Way, Menlo Park, California, United States oo ne Soubor cookie pro odhlášení z reklamy. souhlas uživatele 5 let
Meta Platforms, Inc. - Hacker Way, Menlo Park, California, United States js_ver ne Zaznamenává stáří javascriptových souborů Facebooku. souhlas uživatele 7 dní
Meta Platforms, Inc. - Hacker Way, Menlo Park, California, United States rc ne Používá se k optimalizaci výkonu webu pro inzerenty. souhlas uživatele 7 dní
Meta Platforms, Inc. - Hacker Way, Menlo Park, California, United States campaign_click_url ne Zaznamenává facebookovou adresu URL, na kterou se jednotlivec dostal po kliknutí na reklamu propagující Facebook. souhlas uživatele 30 dní

Nastavenie súborov cookie v prehliadači

Väčšina webových prehliadačov prijíma súbory cookie automaticky. Je však možné použiť ovládacie prvky, ktoré vám umožnia ich zablokovať alebo odstrániť.

Pokyny na blokovanie alebo odstránenie súborov cookie v prehliadačoch zvyčajne nájdete v zásadách ochrany osobných údajov alebo v dokumentácii nápovedy každého prehliadača.

Súbory protokolu

Prehliadač používateľa automaticky hlási určité informácie pri každom zobrazení webovej stránky poskytovateľa. Servery automaticky zaznamenávajú určité informácie, ktoré webový prehliadač odošle pri každej návšteve webovej lokality. Tieto protokoly servera (nazývané „súbory denníka“) môžu obsahovať informácie, ako napríklad. webová požiadavka, IP adresa, typ prehliadača, jazyk prehliadača, odkazujúce/odkazujúce stránky a adresy URL, typ platformy, počet kliknutí, názvy domén, cieľové stránky, počet zobrazených stránok a poradie týchto stránok, čas strávený na určitých stránkach, dátum a čas požiadavky a jeden alebo viac súborov cookie, ktoré môžu jednoznačne identifikovať prehliadač.

Používanie služby Google Oauth na prístup ku Kalendáru Google

Ak si to náš zákazník želá, na prístup ku kalendáru Google zákazníka používame pripojenie Google Oauth.
We always write data from InteDat only unilaterally to the client’s Google Calendar.
V opačnom smere nepreberáme ani neukladáme žiadne údaje.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Poskytovateľ bude tieto zásady ochrany osobných údajov aktualizovať v prípade akýchkoľvek zmien. Aktuálna verzia zásad ochrany osobných údajov bude vždy k dispozícii na webovej stránke poskytovateľa. Ak dôjde k podstatnej zmene spôsobov nakladania s osobnými údajmi v týchto Zásadách ochrany osobných údajov, Poskytovateľ o tom informuje Používateľa viditeľným zverejnením oznámenia pred zavedením týchto zmien.

Posledná úprava 01. 01. 2022

Prečo expandovať s nami?

 • 10 rokov skúseností
 • 900+ zákazníkov
 • 40+ krajín
 • Úspora času a peňazí
 • Preverené postupy
 • V súlade s GDPR

Čo o nás hovoria naši klienti?

"Vyvíjame a vyrábame obaly pre všetky odvetvia priemyslu. S pomocou Intedatu sme oslovili potenciálnych zákazníkov v Českej republike a s kampaňou sme veľmi spokojní. Z oslovených segmentov dostávame otázky a žiadosti o možnosti dodávok."

Michal Turoň

Michal Turoň
Obchodný riaditeľ

"Špecializujeme sa na výrobu obrábaných dielov vrátane povrchových úprav. Intedat ponúkol naše kapacity strojárskym spoločnostiam v Nemecku a Švajčiarsku. Výsledkom boli nové objednávky presahujúce 1 milión Kč. KČ. Rokujeme s ďalšími zákazníkmi."

Lukáš Jírový

Lukáš Jírový
Výkonný riaditeľ

"Výsledok spolupráce so spoločnosťou Intedat ma príjemne prekvapil. Ich prístup je profesionálny. Aplikácia je veľmi dobrá. Uľahčuje prácu s potenciálnymi zákazníkmi a má analytické funkcie. Máme prehľad o tom, koľko spoločností bolo oslovených a koľko z nich prejavilo záujem o naše produkty."

Antonín Vlček

Antonín Vlček
Obchodný riaditeľ

Buďte prvý, kto sa dozvie
o novinkách v Intedate

Odoslaním súhlasíte s tým, že
spracovanie osobných údajov