Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti Intedat s.r.o., IČO: 09823573, se sídlem Pod Pekařkou 25, 147 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 343050 (dále jen „Provozovatel“), upravující podmínky provozu aplikace „Intedat“ určenou k získávání a správě dat o podnikatelských subjektech provozované Provozovatelem (dále jen „Aplikace“) a jejího užívání ze strany zákazníků Provozovatele (dále jen „Zákazník“).

1. PŘEDMĚT OBCHODNÍCH PODMÍNEK

1.1. Tyto Obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti Provozovatele a Zákazníků vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy uzavírané mezi Provozovatelem a Zákazníkem, na jejímž základě Provozovatel umožňuje Zákazníkovi užívat Aplikaci (dále jen „Smlouva“). Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy od okamžiku jejího uzavření.

1.2. Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat pouze písemně. Taková odchylná ujednání jsou součástí Smlouvy a mají přednost před ustanoveními těchto Obchodních podmínek.

1.3. Tyto Obchodní podmínky se vztahují na užívání Aplikace pouze ze strany fyzických nebo právnických osob, které jednají při uzavírání Smlouvy a užívání Aplikace v rámci své podnikatelské činnosti (tj. jako podnikatelé).

 

2. APLIKACE

2.1. Aplikace je dostupná z webové stránky Provozovatele na www.intedat.com (dále jen „Web Provozovatele“).

2.2. Aplikaci lze užívat výhradně prostřednictvím uživatelského účtu Zákazníka za podmínek dále stanovených.

2.3. Aplikace je dostupná v režimu As a Service. Zákazník tak neobdrží žádnou kopii Aplikace. K Aplikaci může Zákazník přistupovat pouze využitím dálkového přístupu.

2.4. Aplikace je automatizovaným nástrojem, který na základě pokynů Zákazníka vyhledává data o podnikatelských subjektech dostupná v externích zdrojích a umožňuje Zákazníkovi tato data prostřednictvím Aplikace dále spravovat a analyzovat. Veškeré využívání funkcí Aplikace ze strany Zákazníka je odpovědností Zákazníka.

2.5. Provozovatel se zavazuje vynaložit přiměřené úsilí k tomu, aby Aplikace byla dostupná a funkční. Zákazník však bere na vědomí, že ani přes toto úsilí Provozovatele Aplikace nemusí být vždy plně k dispozici, zejména z důvodů nutné údržby hardwarového a softwarového vybavení Provozovatele nebo třetích osob. Provozovatel nenese odpovědnost za jakoukoli újmu vzniklou Zákazníkovi z důvodu nedostupnosti či nefunkčnosti Aplikace.

2.6. Provozovatel je oprávněn kdykoliv, i bez předchozího upozornění, provádět změny obsahu a funkcí Aplikace. Toto probíhá automaticky a tyto Obchodní podmínky se vztahují se i na aktualizovanou Aplikaci. Zákazník není oprávněn změny odmítnout, neboť Aplikace je poskytována „tak jak je“. Zákazník má však možnost ukončit užívání Aplikace v souladu s těmito Obchodními podmínkami.

3. UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1. K uzavření Smlouvy dochází na základě Smlouvy o dílo nebo prostřednictvím registrace Zákazníka postupem dle tohoto článku Obchodních podmínek (dále jen „Registrace“).

3.2. Zákazník provede registraci prostřednictvím k tomu určeného elektronického formuláře dostupného na Webu Provozovatele. Za tímto účelem je povinen vyplnit všechny údaje vyžadované elektronickým formulářem jako povinné. Zákazník je povinen uvádět pouze správné, úplné a aktuální údaje.

3.3. Pokud registraci za Zákazníka provádí jiná osoba (typicky u Zákazníka, který je právnickou osobou), musí k tomu tato jednající osoba být oprávněna, zejména tedy musí být svéprávná a mít oprávnění za Zákazníka uzavřít Smlouvu (dále jen „Pověřená osoba“). Odesláním vyplněného registračního formuláře Pověřená osoba stvrzuje, že má veškerá potřebná zmocnění a oprávnění k tomu, aby takto za Zákazníka jednala. Pověřená osoba není smluvní stranou Smlouvy, tou je vždy pouze Zákazník.

3.4. Odesláním registračního formuláře Zákazník potvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s jejich zněním souhlasí. Zákazník rovněž potvrzuje, že bere na vědomí Informace o zpracování osobních údajů dostupné k nahlédnutí na webu Provozovatele.

3.5. Po odeslání formuláře registrace Provozovateli je Zákazník povinen ověřit svou emailovou adresu, a to dle pokynů Provozovatele. Okamžikem ověření e-mailové adresy Zákazníka dojde k uzavření Smlouvy.

4. ÚČET ZÁKAZNÍKA, UŽIVATELÉ

4.1. Na základě uzavření Smlouvy je Zákazníkovi Provozovatelem zřízen jeho uživatelský účet, prostřednictvím kterého mu bude umožněno přistupovat k Aplikaci a využívat její funkcionality (dále jen „Účet“).

4.2. Účet náleží vždy jednomu Zákazníkovi – podnikateli (fyzické nebo právnické osobě) s vlastním IČ (případně jiným podobným identifikátorem přidělovaným v zahraničí). Zákazník může mít vždy pouze jeden Účet.

4.3. Za správnost a pravdivost veškerých údajů uvedených v Účtu odpovídá Zákazník. Při jakékoli jejich změně je Zákazník povinen údaje bez zbytečného odkladu aktualizovat. Provozovatel nenese odpovědnost za jakoukoli vzniklou škodu, pokud Zákazník do Účtu uvede nesprávné či nepřesné údaje či poruší svoji povinnost aktualizovat údaje v rámci Účtu dle tohoto odstavce.

4.4. Pro přístup do Účtu je třeba správně zadat přihlašovací údaje Zákazníka. Zákazník je povinen své přihlašovací údaje náležitě chránit a zabránit jakékoli třetí nebo neoprávněné osobě v neoprávněném přístupu k přístupovým údajům (za třetí osoby se nepovažují Pověřené osoby). Zákazník odpovídá za škodu, která vznikne nedostatečnou ochranou jeho přihlašovacích údajů. V případě podezření z prozrazení přístupových údajů či jejich zneužití musí Zákazník bez zbytečného odkladu své přístupové údaje změnit.

4.5. Zákazník je oprávněn v rámci Účtu zřizovat Uživatele – podúčty pro zaměstnance Zákazníky, případně pro jiné osoby, které k Aplikaci přistupují pro účely výkonu činností, které vykonávají jménem a na účet Zákazníka. Provozovatel může omezovat maximální počet Uživatelů. Užívání Aplikace ze strany Uživatelů je však stále užíváním Aplikace ze strany Zákazníka.

4.6. Zákazník nese plnou odpovědnost za aktivitu probíhající na jeho Účtu, nehledě na to, zda ji činí Zákazník, Uživatelé, jiná osoba Zákazníkem pověřená či jiná třetí osoba.

4.7. Zákazník není oprávněn umožnit přístup do Aplikace třetím osobám, které nevyužívají Aplikaci za účelem plnění jejich povinností vůči Zákazníkovi jménem a na účet Zákazníka. V případě porušení této povinnosti je Provozovatel oprávněn požadovat po Zákazníkovi smluvní pokutu ve výši 150.000,- Kč (slovy: sto padesát tisíc korun českých).

4.8. Provozovatel neodpovídá za újmu, která vznikne Zákazníkovi v důsledku neautorizovaného přístupu na Účet třetí osobou v důsledku nedodržení povinností Zákazníka vyplývajících z těchto Obchodních podmínek.

5. BEZPLATNÝ PŘÍSTUP K APLIKACI

5.1. Po uzavření Smlouvy může být Zákazníkovi Aplikace zpřístupněna na omezenou dobu bezplatně za účelem vyzkoušení funkcí Aplikace (dále jen „Bezplatný přístup“). Bezplatný přístup je poskytován na dobu 14 (čtrnácti) dnů ode dne uzavření Smlouvy. Provozovatel může délku Bezplatného přístupu dle svého uvážení prodloužit nebo zkrátit, zejména na základě e-mailové či telefonické žádosti Zákazníka, a to i opakovaně; na prodloužení Bezplatného přístupu však Zákazník nemá právní nárok.

5.2. Zákazník bere na vědomí, že v rámci Bezplatného přístupu k Aplikaci nemusí být neomezeně přístupné všechny funkce Aplikace.

5.3. Každý Zákazník je oprávněn zřídit si Bezplatný přístup bez následného zřízení Placeného přístupu pouze jednou.

5.4. Pokud Zákazník nejpozději k poslednímu dni trvání Bezplatného přístupu nepřejde v souladu s těmito Obchodními podmínkami na Placený přístup, Smlouva je automaticky ukončena a Zákazník ztratí možnost užívat Aplikaci.

6. PLACENÝ PŘÍSTUP K APLIKACI

6.1. Placený přístup k Aplikaci Zákazník získá na základě Smlouvy o dílo nebo po akceptaci příslušného Plánu dle platného ceníku.

6.2. Pokud Zákazník uzavře Smlouvu na Placený přístup, Provozovatel mu bez zbytečného odkladu, obvykle do 5 (pěti) pracovních dnů od obdržení platby Ceny na první fakturační  období, umožní užívat Aplikaci v rámci Placeného přístupu, v souladu s konkrétními podmínkami Smlouvy (dále jen “Datum zahájení poskytování služeb”).

7. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1. Po dobu trvání Bezplatného přístupu Provozovatel umožňuje Zákazníkovi Aplikaci užívat zdarma.

7.2. V režimu Placeného přístupu Provozovatel umožňuje Aplikaci užít úplatně, kdy cena za užívání Aplikace bude vždy sjednána ve Smlouvě.

7.3. Dle Smlouvy na Placený přístup vystaví Provozovatel Zákazníkovi do zálohovou fakturu, případně fakturu – daňový doklad obsahující veškeré náležitosti daňového dokladu podle účinných právních předpisů.

7.4. V případě prodlení Zákazníka s úhradou Ceny nebo jakékoli její části je Provozovatel oprávněn:

7.4.1. pozastavit Zákazníkovi možnost přístupu k Aplikaci nebo jejím dílčím funkcím, a to až do doby úplného zaplacení dluhu Zákazníka, a/nebo

7.4.2. požadovat po Zákazníkovi smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky denně za každý, byť započatý, den prodlení.

7.5. Ceny jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty bude připočtena k Ceně v zákonné výši.

7.6. Všechny platby Zákazníka na základě Smlouvy budou placeny bezhotovostně na bankovní účet Provozovatele uvedený na příslušné faktuře. Platby jsou považovány za provedené dnem připsání příslušné částky na bankovní účet Provozovatele.

7.7. Náklady na zajištění přístupu k Aplikaci (zejména poplatky za internetové připojení) nese Zákazník.

7.8. Pozastavení přístupu k Aplikaci Provozovatelem v případech dle těchto Obchodních podmínek nemá vliv na povinnost Zákazníka platit Cenu za dobu, kdy je přístup k Aplikaci pozastaven.

8. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

8.1. Zákazník se zavazuje využívat Aplikaci a veškerý její obsah výhradně v souladu s těmito Obchodními podmínkami. Zákazník není oprávněn využívat Aplikaci ani její obsah k jakýmkoli jiným účelům nebo jakýmkoli jiným způsobem, než jak stanoví tyto Obchodní podmínky. Zákazník se potom především zavazuje, že

8.1.1. nebude při užívání Aplikaci nebo v souvislosti s tím zasahovat do práv třetích osob či Provozovatele a nebude Aplikaci ani její obsah využívat protiprávním způsobem nebo k protiprávním účelům,

8.1.2. nebude neoprávněně zasahovat do Aplikace, a nebude se pokoušet získat přístup do Aplikace jiným způsobem, než pomocí k tomu určených přihlašovacích údajů a prostřednictvím příslušného rozhraní,

8.1.3. nebude neoprávněně užívat Aplikaci, její části ani obsah, zejména tyto nebude jakkoli neoprávněně rozmnožovat, rozšiřovat ani sdělovat veřejnosti, ani nebude Aplikaci nebo její části jakýmkoli způsobem pozměňovat, nebude provádět dekompilaci, souvisejících zdrojových kódů nebo dokumentace, pokud k tomu není Provozovatelem výslovně písemně oprávněn,

8.1.4. nebude jakkoli přeprodávat nebo jinak úplatně či bezúplatně poskytovat třetím osobám data a informace získané z Aplikace;

8.1.5. nebude užívat Aplikaci způsobem, který by ji mohl poškodit (včetně zásahu do hardware, na kterém je Aplikace zprovozněna),

8.1.6. nebude tajit, zakrývat či falšovat svou totožnost.

8.2. V případě porušení kterékoli z povinností Zákazníka dle odst. 8.1 těchto Obchodních podmínek je Zákazník povinen zaplatit Provozovateli smluvní pokutu ve výši 150.000 Kč (sto padesát tisíc korun českých), a to za každý jednotlivý případ takového porušení. Právo na náhradu škody v plné výši zůstává nedotčeno. Smluvní pokuta je splatná na základě výzvy Provozovatele ve lhůtě tam stanovené.

8.3. Zákazníkovi se v rámci využívání Aplikace zakazuje do Aplikace nahrávat, prostřednictvím Aplikace zpracovávat nebo pomocí Aplikace šířit jakýkoli obsah, který porušuje práva třetích osob nebo je z jakéhokoli důvodu nelegální, zejména takový, který:

8.3.1. porušuje práva duševního vlastnictví (zejména práva k ochranným známkám, průmyslovým vzorům, obchodní firmě, právo autorské nebo práva s autorským právem související či pokud v souvislosti s ním může dojít k nekalosoutěžnímu jednání,

8.3.2. je v rozporu s předpisy na ochranu osobních údajů nebo zasahuje do osobnostních práv třetích osob včetně práva na ochranu soukromí, např. obsahuje nepravdivé údaje o třetí osobě,

8.3.3. je obchodním sdělením a jeho šíření není v souladu se zákonem o některých službách v informační společnosti, případně jinými aplikovatelnými právními předpisy,

8.3.4. je z jakéhokoli jiného důvodu v rozporu s právními předpisy, veřejným pořádkem nebo dobrými mravy.

8.4. Zákazník nese plnou odpovědnost za veškerý obsah, který bude v souvislosti s využíváním Aplikace do Aplikace nahrávat a/nebo prostřednictvím Aplikace získávat a dále zpracovávat. Provozovatel obsah Zákazníka nekontroluje a ani k tomu není povinen. Tím není dotčena možnost Provozovatele kdykoli pozastavit možnost Zákazníka nahrávat do Aplikace další obsah, případně pozastavit zobrazování obsahu nebo Účtu Zákazníka nebo smazat obsah Zákazníka, který porušuje právní předpisy, práva třetích osob či Provozovatele, a to za účelem plnění právních povinností Provozovatele (zejm. pokud Provozovatel zjistí, že obsah Zákazníka jakýmkoli způsobem porušuje právní předpisy). Zákazníkovi v souvislosti s tím nevznikají vůči Provozovateli žádné nároky.

9. UŽIVATELSKÁ A MAJETKOVÁ PRÁVA K APLIKACI

9.1. Aplikace je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v účinném znění (dále jen „autorský zákon“). Provozovatel na základě Smlouvy poskytuje Zákazníkovi oprávnění k výkonu práva Aplikaci užít (licenci) v podobě, v jaké je Aplikace dostupná v tom kterém konkrétním čase. Licence se poskytuje jako nevýhradní, na dobu trvání Smlouvy (nejdéle však na dobu trvání majetkových práv k Aplikaci), výhradně pro účely užití Aplikace v souladu s těmito Obchodními podmínkami, a výhradně tomu odpovídajícím způsobem. Licence se poskytuje pro území České republiky a Slovenska. Zákazníkovi je Aplikace zpřístupněna výhradně prostřednictvím dálkového přístupu (prostřednictvím Webu Provozovatele) a Zákazník neobdrží žádnou kopii Aplikace.

9.2. Zákazník není oprávněn poskytnout podlicenci třetím osobám, s výjimkou zpřístupnění Aplikace Uživatelům v souladu se Smlouvou. Zákazník není oprávněn postoupit licenci na třetí osobu.

9.3. Úplata za licenci k Aplikaci je zahrnuta v Ceně.

9.4. Zákazník není oprávněn do Aplikace jakkoli zasahovat nebo ji měnit, spojit ji s jiným dílem, nebo ji zařadit do díla souborného. Zákazník není oprávněn vytvářet jakékoli rozmnoženiny Aplikace.

9.5. Zákazník a Provozovatel vylučují ve vztahu k Aplikaci veškeré zákonné licence či volná užití ve prospěch Zákazníka, které je možné dohodou stran vyloučit.

9.6. Pokud v rámci plnění Provozovatele na základě Smlouvy dojde k vytvoření jakéhokoli plnění, které je chráněno dle autorského zákona nebo jako jakýkoli jiný chráněný nehmotný statek, stává se takové plnění součástí Aplikace a podmínky pro užívání Aplikacei se uplatní i na takové plnění.

9.7. Aplikace zahrnuje integrace na služby třetích stran; podmínky užívání těchto služeb třetích stran se řídí podmínkami dané třetí strany.

10. UŽIVATELSKÁ A MAJETKOVÁ PRÁVA K OBSAHU ZÁKAZNÍKA

10.1. Pokud Zákazník nahraje do Aplikace nebo za účelem plnění Smlouvy Provozovateli jinak poskytne nebo zpřístupní jakýkoli chráněný nehmotný statek (zejm. jako autorské dílo nebo umělecký výkon) (dále jen „Obsah Zákazníka“), nahráním Obsahu Zákazníka do Aplikace, resp. předáním Obsahu Zákazníka Provozovateli, poskytuje Zákazník Provozovateli nevýhradní licenci k užití Obsahu Zákazníka, a to na dobu trvání Smlouvy (nejdéle na dobu trvání majetkových práv k Obsahu Zákazníka), celosvětově a pro účely plnění Smlouvy a zajištění chodu Aplikace, pro užití v rozsahu a způsoby k tomu potřebnými. Provozovatel je oprávněn poskytnout podlicenci třetí osobě. Zákazník tímto současně uděluje souhlas Provozovateli k postoupení licence třetí osobě. Zákazník licenci k Obsahu Zákazníka poskytuje jako bezplatnou a nemá nárok na jakoukoli odměnu v souvislosti s jejím poskytnutím ani užíváním Obsahu Zákazníka ze strany Provozovatele. Smluvní strany vylučují nárok na jakoukoli dodatečnou odměnu za poskytnutí licence k Obsahu Zákazníka, ledaže tuto není možné dohodou stran vyloučit. Pokud je to třeba k plnění Smlouvy, Provozovatel je oprávněn Obsah Zákazníka zveřejnit, měnit, zpracovávat, spojit jej s jinými díly nebo jej zařadit do souborného díla, případně dokončit nehotový Obsah Zákazníka.

10.2. V případě, že obsah poskytnutý Zákazníkem naplňuje znaky některého dalšího ze zákonem chráněných nehmotných statků, řídí se právní vztahy mezi Zákazníkem a Provozovatelem z toho vyplývající přednostně zásadami stanovenými v tomto článku 10, zejména pokud se jedná o právo na využití obsahu Provozovatelem a o odměnu za vytvoření takového produktu.

11. ZÁRUKY, ODPOVĚDNOST

11.1. V maximálním rozsahu povoleném českým právním řádem nebude Provozovatel odpovídat za jakoukoliv újmu vzniklou Zákazníkovi v souvislosti s provozem Aplikace. Provozovatel tak především není povinen nahradit Zákazníkovi jakoukoli újmu vzniklou:

11.1.1. v důsledku nemožnosti užívat Aplikaci;

11.1.2. změnou těchto Obchodních podmínek;

11.1.3. ztrátou, odcizením, vyzrazením či zneužitím přístupových údajů Zákazníka do jeho Účtu;

11.1.4. v důsledku užití Aplikace v rozporu s těmito Obchodními podmínkami či s právním řádem;

11.1.5. v důsledku takového užívání Aplikace, které je ze své podstaty nebezpečné;

11.1.6. v důsledku užití služby či produktu poskytovaného třetí stranou;

11.1.7. nezávisle na vůli Provozovatele.

11.2. Zákazník bere na vědomí, že Provozovatel vynakládá při plnění Smlouvy přiměřené úsilí k zajištění bezpečnosti informací přenášených v Aplikaci. Provozovatel však nenese odpovědnost za narušení bezpečnosti Aplikace  a přenášených informací, ke kterému došlo nezávisle na vůli Provozovatele i přes vynaložení přiměřeného úsilí k zabezpečení informací ze strany Provozovatele.

11.3. Aplikace je poskytována „tak, jak je“. Zákazník se vzdává veškerých nároků z vadného plnění Provozovatele v souvislosti s Aplikací, a to v rozsahu umožněném českým právním řádem.

11.4. Zákazník je povinen přijmout veškerá vhodná opatření k ochraně svých dat, zejména vytvářením záloh v strojově čitelných formátech v intervalech, které jsou běžné pro tuto oblast činnosti, nejméně však jednou denně. Provozovatel nenese odpovědnost za ztrátu dat Zákazníka a jich obnovu, pokud by takové ztrátě mohlo být zabráněno splněním povinnosti stanovené v tomto ustanovení.

11.5. Zákazník prohlašuje, že je oprávněn práva k Obsahu Zákazníka vykonávat alespoň v rozsahu nezbytném pro řádné plnění těchto Obchodních podmínek, a že Provozovatel v souvislosti s užitím Obsahu Zákazníka nebude povinen hradit žádné osobě jakoukoli dodatečnou odměnu (či vyrovnávat jiný závazek), a nezasáhne do žádných práv třetí osoby.

11.6. V případě, že se kterékoli z prohlášení Zákazníka ukáže být nepravdivým nebo nepřesným, nebo že Zákazník poruší povinnost při užívání Aplikace stanovenou v těchto Obchodních podmínkách, je Zákazník povinen na výzvu Provozovatele nahradit Provozovateli veškerou újmu vzniklou Provozovateli v souvislosti s takovým nepravdivým či nepřesným prohlášením Zákazníka (včetně všech nákladů soudních nebo jiných řízení), ve výši stanovené Provozovatelem. Další případné nároky Provozovatele dle právních předpisů tímto nejsou dotčeny.

11.7. Zákazník bude na své vlastní náklady bránit Provozovatele proti veškerým nárokům třetích stran uplatňovaných vůči Provozovateli v souvislosti s porušením jejich práv, ke kterému dojde v souvislosti s porušením povinností Zákazníka či nepřesným prohlášením Zákazníka dle těchto Obchodních podmínek.

12. PODPORA

12.1. Zákazník je oprávněn kontaktovat Provozovatele za účelem řešení funkčnosti Aplikace, zejména v případech, kdy je Aplikace nebo její funkce nedostupná. Pro kontaktování Provozovatele je možné v těchto případech využít: E-mailový kontakt: start@intedat.com

12.2. Provozovatel bude Zákazníka informovat o výsledku řešení jeho požadavku způsobem, který Zákazník využil ke kontaktu.

13. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ZPRACOVATELSKÉ ZÁVAZKY

13.1. Provozovatel informuje o tom, jak v rámci provozu Aplikace zpracovává osobní údaje Zákazníků (resp. Pověřených osob) jako správce osobních údajů v dokumentech „Ochrana osobních údajů“ a „GDPR“, které jsou dostupné k nahlédnutí na webu Provozovatele.

13.2. Provozovatel vystupuje ve vztahu k osobním údajům, které Zákazník získává, zobrazuje a jinak zpracovává prostřednictvím Aplikace, jako zpracovatel osobních údajů pro Zákazníka. Z toho důvodu Provozovatel se Zákazníkem v tomto článku Obchodních podmínek sjednávají následující zpracovatelské závazky Provozovatele ve smyslu článku 28 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, v účinném znění (dále jen „GDPR“).

13.3. Účelem zpracování osobních údajů ze strany Provozovatele pro Zákazníka je plnění Smlouvy. Konkrétně jde o zpracování osobních údajů za účelem umožnění užívání Aplikace a jejích funkcí, zejména vyhledávání a získávání dat o podnikatelských subjektech z jejich zdrojů a jejich následná správa a analýza prostřednictvím Aplikace. Provozovatel není oprávněn osobní údaje, které zpracovává jako zpracovatel, zpracovávat pro jiné než Zákazníkem ve Smlouvě stanovené účely.

13.4. Provozovatel bude osobní údaje zpracovávat po dobu potřebnou ke splnění Smlouvy a neobdrží-li jinou instrukci dle Obchodních podmínek, smaže veškeré osobní údaje, které zpracovával pro Zákazníka, bez zbytečného odkladu po ukončení plnění Smlouvy, nejpozději do 2 měsíců.

13.5. Provozovatel bude pro Zákazníka zpracovávat osobní údaje zejména následujících subjektů údajů: osobní údaje osob, o nichž Zákazník prostřednictvím Aplikace čerpá informace z veřejně dostupných zdrojů, zejména pak:

13.5.1. osobní údaje podnikatelů v rámci území vybraného Zákazníkem,

13.5.2. osobní údaje fyzických osob v angažmá podnikatelů v rámci území vybraného Zákazníkem, včetně osob, jejichž angažmá již skončilo, a včetně osobních údajů zaměstnanců a dalších spolupracovníků těchto podnikatelů a dalších fyzických osob s nimi propojených.

13.6. Provozovatel bude pro Zákazníka zpracovávat zejména následující typy osobních údajů:

13.6.1. identifikační a kontaktní údaje;

13.6.2. údaje o podnikání subjektů údajů (podnikatelská činnost,údaje o hospodářských výsledcích,  apod.),

13.6.3. údaje o angažmá subjektů údajů v právnických osobách,

13.6.4. další případné údaje zjišťované Zákazníkem a získávané skrze Aplikaci.

13.7. Nebude se jednat o citlivé údaje.

13.8. Provozovatel se při zpracování osobních údajů pro Zákazníka zavazuje, že:

13.8.1. zpracovává osobní údaje pouze na základě doložených pokynů Zákazníka, včetně v otázkách předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci,

13.8.2. zajišťuje, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti;

13.8.3. přijme všechna technická a organizační opatření, aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, alespoň v rozsahu požadovaném článkem 32 GDPR;

13.8.4. dodržuje podmínky pro zapojení dalšího zpracovatele (zejm. podmínky článku 28 odst. 2 a 4 GDPR, včetně předchozího souhlasu Zákazníka s tímto zapojením);

13.8.5. zohledňuje povahu zpracování, je Zákazníkovi nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění povinnosti Zákazníka reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů uvedených v článcích 12–23 GDPR, resp. žádosti osoby, pro kterou je Zákazník sám zpracovatelem;

13.8.6. je Zákazníkovi nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi podle článků 32–36 GDPR, (zejm. povinnost zabezpečovat osobní údaje, ohlašovat bezpečnostní incidenty atd.);

13.8.7. v souladu s rozhodnutím Zákazníka všechny osobní údaje buď vymaže, nebo je vrátí Zákazníkovi po ukončení plnění Smlouvy, a vymaže jejich existující kopie, nestanovíli právní předpis jinak. Provozovatel je v případě ukončení Smlouvy povinen postupovat dle těchto Obchodních podmínek;

13.8.8. poskytne Zákazníkovi veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené v tomto článku Obchodních podmínek, a umožní audity, včetně inspekcí, prováděné Zákazníkem nebo jiným auditorem, kterého Zákazník pověřil, a k těmto auditům přispěje;

13.8.9. nahlásí Zákazníkovi jakékoli porušení zabezpečení osobních údajů, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy jej zjistí, i s ohledem na to, aby Zákazník mohl zejména řádně a včas splnit svou povinnost dle článku 33 nebo 34 GDPR;

13.8.10. oznámí neprodleně Zákazníkovi, že dle jeho názoru pokyn Zákazníka porušuje právní předpisy na ochranu osobních údajů.

13.9. Zákazník uděluje Provozovateli výslovný souhlas se zapojením dalších zpracovatelů při zpracování osobních údajů dle Smlouvy. O zamýšleném zapojení dalšího zpracovatele a/nebo změnách zpracovatelů bude Provozovatel Zákazníka s dostatečným předstihem informovat. Pokud Zákazník ve lhůtě 5 (pěti) pracovních dnů nesdělí výslovně Provozovateli, že se zapojením dalšího zpracovatele nesouhlasí, vyjadřuje tím svůj souhlas se zapojením daného dalšího zpracovatele.

13.10. Provozovatel bude osobní údaje zpracovávat automatizovaně v rámci Aplikace.

14. OCHRANA INFORMACÍ

14.1. Zákazník si je vědom toho, že v rámci plnění Smlouvy mu mohou být ze strany Provozovatele poskytnuty informace, které budou považovány za důvěrné. Důvěrnými jsou zejména všechny informace, které jsou anebo by mohly být součástí obchodního tajemství Provozovatele, tj. například informace o principech fungování Aplikace, údaje získané skrze Aplikaci, údaje o obchodních a marketingových postupech a strategiích, know-how, smlouvách s třetími stranami, obchodních partnerech, zaměstnancích a interních poměrech, informace o individuálně sjednaných podmínkách Smlouvy a o plnění Smlouvy, jakož i všechny další informace, jejichž zveřejnění by Provozovateli mohlo způsobit újmu (dále jen „Důvěrné informace“).

14.2. Veškeré Důvěrné informace zůstávají výhradním majetkem Provozovatele a Zákazník vyvine pro zachování jejich důvěrnosti a pro jejich ochranu stejné úsilí, jako by se jednalo o jeho vlastní Důvěrné informace. S výjimkou rozsahu, který je nezbytný pro spolupráci při plnění Smlouvy, se Zákazník zavazuje nemnožit žádným způsobem Důvěrné informace, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli plnit Smlouvu. Zákazník se zároveň zavazuje nepoužít Důvěrné informace jinak než za účelem plnění Smlouvy.

14.3. Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti Smlouvy z jakéhokoliv důvodu a jeho účinnost skončí 5 let po ukončení účinnosti Smlouvy.

15. TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY

15.1. Smlouva se uzavírá na dobu trvání uvedené ve smlouvě o dílo nebo na dobu Bezplatného přístupu.

15.2. Smlouva se automaticky prodlužuje na další období trvání Placeného přístupu, pokud Zákazník nejpozději k poslednímu dni trvání aktuálního Placeného přístupu nezruší svůj Účet v Aplikaci nebo nevyrozumí písemně Provozovatele, že si prodloužení Placeného přístupu na další období nepřeje.

15.3. Provozovatel je oprávněn Smlouvu ukončit písemnou výpovědí bez výpovědní doby v případě, že Zákazník porušil Smlouvu podstatným způsobem, za předpokladu, že Provozovatel před vypovězením Smlouvy o tomto porušení Zákazníka e-mailem vyrozuměl a Zákazník nezjednal nápravu ani v přiměřené dodatečné lhůtě poskytnuté k tomu Provozovatelem.

15.3.1. prodlení Zákazníka se splněním jejích povinností dle této Smlouvy, které trvá déle, než 1 (jeden) měsíc, včetně prodlení se zaplacením jakékoli platby dle Smlouvy;

15.3.2. podstatné porušení podmínek užití Aplikace stanovených touto Smlouvou;

15.3.3. pokud se ukáže, že některé z prohlášení Zákazníka v této Smlouvě je nepravdivé, neúplné nebo nepřesné; nebo

15.3.4. porušení povinnosti ochrany Důvěrných informací.

15.4. Každá ze Smluvních stran je oprávněna tuto Smlouvu bez dalšího vypovědět v případě vstupu do likvidace či pravomocného prohlášení konkurzu na majetek druhé Smluvní strany.

15.5. Smluvní strany vylučují zákonné možnosti odstoupení od této Smlouvy a jejího vypovězení.

15.6. Ukončením nebo zánikem Smlouvy dochází zároveň k ukončení, resp. zániku veškerých licencí nebo jiných oprávnění užít Aplikaci, které byly Zákazníkovi uděleny na základě Smlouvy.

15.7. Provozovatel při ukončení Smlouvy smaže z Aplikace veškerá data zpracovávaná pro Zákazníka a Obsah Zákazníka, Zákazníkovi v této souvislosti nevznikají vůči Provozovateli žádné nároky.

16. VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE

16.1. Všechna oznámení mezi Provozovatelem a Zákazníkem, která se vztahují ke Smlouvě, nebo která mají být učiněna na jejím základě, musí být učiněna v písemné podobě a druhé straně doručena. Požadavek písemné formy je dodržen, i pokud je oznámení učiněno elektronickou formou prostřednictvím rozhraní Aplikace nebo prostřednictvím emailu na níže uvedené adresy.

16.2. Kontaktní údaje Provozovatele a Zákazníka:

16.2.1. Provozovatel: e-mail: start@intedat.com , telefon: uvedený na webu intedat.com jako kontaktní, adresa pro doručování: adresa sídla Provozovatele.

16.2.2. Ke komunikaci s Zákazníkem budou využity kontaktní údaje uvedené v Účtu.

16.3. Provozovatel a Zákazník se zavazují, že v případě změny kontaktních údajů budou o této změně druhou stranu informovat nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů. Zákazník je tak povinen učinit aktualizací údajů v Účtu.

17. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.1. Provozovatel je oprávněn uvádět poskytování plnění Zákazníkovi dle Smlouvy ke své vlastní prezentaci jakožto referenci (zejména na Webu Provozovatele).

17.2. Zákazník nese veškeré náklady prostředků komunikace na dálku, které mu vzniknou při uzavírání a plnění Smlouvy.

17.3. V případě, kdy bude smluvní pokuta snížená soudem, zůstává zachováno právo na náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje částku určenou soudem jako přiměřenou, a to bez jakéhokoliv dalšího omezení. Sjednáním smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody v plné výši.

17.4. Provozovatel je oprávněn tyto Obchodní podmínky kdykoliv libovolně doplňovat či měnit. Toto doplnění a/či změna bude uveřejněna na Webu Provozovatele. Ke dni účinnosti nového znění Obchodních podmínek pozbývá předchozí znění Obchodních podmínek účinnosti. V případě, že se změnami Zákazník nesouhlasí, má Provozovatel právo Smlouvu vypovědět ke dni účinnosti nového znění Obchodních podmínek.

17.5. Pokud je kterékoli ustanovení těchto Obchodních podmínek neplatné nebo nevynutitelné, nemá taková skutečnost vliv na platnost ani vynutitelnost ostatních ustanovení Obchodních podmínek.

17.6. Zákazník souhlasí, že Provozovatel má právo postoupit na třetí osobu Smlouvu či její část. Zákazník není oprávněn převést ani jinak zatížit své pohledávky za Provozovatelem bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele.

17.7. Obě Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

17.8. Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 557 Občanského zákoníku.

17.9. Tyto Obchodní podmínky jakož i veškeré právní vztahy na jejich základě vznikající se řídí právním řádem České republiky. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti se Smlouvou je příslušný Obvodní soud pro Prahu 5, a pokud je v prvním stupni dle právních předpisů příslušný krajský soud, pak Městský soud v Praze.

17.10. Toto znění Obchodních podmínek nabývá účinnosti dne 01.02.2023.

Proč expandovat s námi?

  • 10 let zkušeností
  • 900+ zákazníků
  • 40+ zemí
  • Úspora času a peněz
  • Prověřené postupy
  • V souladu s GDPR

Co o nás říkají naši klienti?

„Zabýváme se vývojem a výrobou obalů do všech odvětví průmyslu. Pomocí Intedatu jsme oslovili potenciální zákazníky v ČR a s průběhem kampaně jsme velmi spokojeni. Z oslovených segmentů dochází poptávky a dotazy na možnosti dodávek.“

Michal Turoň

Michal Turoň
obchodní ředitel

„Specializujeme se na výrobu obráběných dílů včetně povrchových úprav. Intedat nabídl naši kapacitu strojírenským firmám v Německu a Švýcarsku. Výsledkem jsou nové zakázky přesahující 1 mil. CZK. S dalšími zákazníky jednáme.“

Lukáš Jírový

Lukáš Jírový
jednatel

„Výsledkem spolupráce s Intedatem jsem mile překvapen. Jejich přístup je profesionální. Aplikace je velmi dobrá. Usnadňuje práci s leady a má analytiku. Máme přehled, kolik firem bylo osloveno a kolik projevilo zájem o naše produkty.“

Antonín Vlček

Antonín Vlček
obchodní ředitel

Buďte první, kdo se dozví
o novinkách v Intedatu

Odesláním souhlasíte se
zpracováním osobních údajů